Dziś jest: Wtorek 28 czerwca 2022, Imieniny: Ireneusza, Lena .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2013
Opublikowano: 2013-12-16

„Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie”

    Szkoła Podstawowa w Szczuczynie pozyskała fundusze na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W maju br. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, w odpowiedzi na konkurs 1/POKL/9.1.2/13, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wniosek został wysoko oceniony i rekomendowany do przyznania dofinansowania.

    29 października 2013 roku Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński podpisał umowę na dofinansowanie projektu. Okres realizacji projektu: 1 października 2013 r. - 30 czerwca 2015 r. Wartość projektu to 294 514,44 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 264 510,78 zł.

    Projekt ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych, podniesienie umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym, zminimalizowanie zaburzeń i dysharmonii rozwojowych, rozwój zainteresowań wśród uczniów zdolnych, rozwijanie umiejętności ruchowych oraz podniesienie umiejętności społeczno-kulturalnych. Wsparciem objętych zostanie 184 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, w tym głównie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: uczniów zdolnych, uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów niepełnosprawnych.

    W ramach projektu zaplanowane są następujące działania edukacyjne:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego dla klas IV-VI;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV-V;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody dla klas IV i VI;
 • zajęcia rewalidacyjne dla 3 uczniów posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • koło zainteresowań z informatyki dla klas VI;
 • koło zainteresowań z j.angielskiego dla klas IV i V;
 • koło zainteresowań z historii dla klas V;
 • zajęcia sportowe dla klas IV-VI;
 • warsztaty z psychologiem dla wszystkich uczniów klas IV-VI;
 • wycieczka do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie;
 • wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe realizowane będą w wymiarze 60 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego. Projekt realizowany będzie w bieżącym oraz następnym roku szkolnym. Uczniowie, którzy rozpoczną zajęcia w tym roku szkolnym, będą je kontynuować w kolejnym. Zajęcia będą realizowane w oparciu o programy nauczania przygotowane przez nauczycieli, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

    Sale lekcyjne oraz gimnastyczne doposażone zostaną w wiele pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią zajęcia i wzmocnią motywację do nauki. W ramach projektu zakupionych zostanie 9 komputerów przenośnych oraz multimedialne programy komputerowe, które wykorzystywane będą podczas zajęć.

Koordynatorki projektu: Sylwia Sulewska, Bożena Ewa Dobrzycka

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2077

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe