Dziś jest: Wtorek 28 czerwca 2022, Imieniny: Ireneusza, Lena .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-10-04

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ochrony środowiska

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds.  ochrony środowiska

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie

plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska :           Stanowisko ds. ochrony środowiska

Wymiar czasu pracy:        1etat; 

Komórka organizacyjna: Referat Komunalny, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej

 

 

 

Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony.

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska,
ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 <!--[if !supportLists]-->1)       <!--[endif]-->posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,;

<!--[if !supportLists]-->2)       <!--[endif]-->posiada wykształcenie wyższe magisterskie: ochrona środowiska lub geografia;

<!--[if !supportLists]-->3)       <!--[endif]-->ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

<!--[if !supportLists]-->4)       <!--[endif]-->posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

<!--[if !supportLists]-->5)       <!--[endif]-->nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

<!--[if !supportLists]-->6)       <!--[endif]-->cieszy się nieposzlakowaną opinią;


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

<!--[if !supportLists]-->1)       <!--[endif]-->znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257);

<!--[if !supportLists]-->2)       <!--[endif]-->znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405);

<!--[if !supportLists]-->3)       <!--[endif]-->znajomość ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) z późn. zm.);

<!--[if !supportLists]-->4)       <!--[endif]-->znajomość ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131z późn. zm.);

<!--[if !supportLists]-->5)       <!--[endif]-->znajomość ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.);

<!--[if !supportLists]-->6)       <!--[endif]-->znajomość ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)

<!--[if !supportLists]-->7)       <!--[endif]-->znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);

<!--[if !supportLists]-->8)       <!--[endif]-->zdolności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

 

 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska na terenie gminy.

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przygotowywanie dokumentów na potrzeby postępowania, obsługa bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, sporządzanie sprawozdań.

<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->Prowadzenie postępowań w sprawach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla programów
i dokumentów sporządzanych przez gminę.

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku (..) obsługa bazy danych „Ekoportal”.

<!--[if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->Przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, naliczanie opłat oraz nadzór nad realizacją ustaleń w nich zawartych, współpraca z właściwymi organami w związku z wycinką drzew.

<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->Prowadzenie postępowań dotyczących samowolnego usuwanie drzew i krzewów.

<!--[if !supportLists]-->7.       <!--[endif]-->Prowadzenie ewidencji i nadzór nad pomnikami przyrody na terenie gminy, prowadzenie spraw z nimi związanych, nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją drzewostanu zlokalizowanego na terenach stanowiących własność gminy przy współpracy z podmiotami do tego zobowiązanymi.

<!--[if !supportLists]-->8.       <!--[endif]-->Prowadzenie kontroli i wizji terenowych z zakresu ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości, pozostających w kompetencji Burmistrza Szczuczyna. Prowadzenie postępowań w sprawach  skarg i wniosków dotyczących negatywnych  oddziaływań na środowisko.

<!--[if !supportLists]-->9.       <!--[endif]-->Realizacja zadań związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska. Sporządzanie sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska i odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz wód opadowych i roztopowych do wód lub ziemi.

<!--[if !supportLists]-->10.    <!--[endif]--> Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego, w tym między innymi nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenia do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

<!--[if !supportLists]-->11.    <!--[endif]-->Opiniowanie w postępowaniach dotyczących udzielanych pozwoleń wodnoprawnych na terenie gminy.

<!--[if !supportLists]-->12.    <!--[endif]-->Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym  informacji publicznych.

<!--[if !supportLists]-->13.      <!--[endif]-->Realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

<!--[if !supportLists]-->a)       <!--[endif]-->dotyczących udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

<!--[if !supportLists]-->b)       <!--[endif]-->prowadzenie ewidencji:

<!--[if !supportLists]-->Ø  <!--[endif]-->zbiorników bezodpływowych kanalizacji sanitarnej,

<!--[if !supportLists]-->Ø  <!--[endif]-->przydomowych oczyszczalni ścieków,

<!--[if !supportLists]-->c)       <!--[endif]-->nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku wynikających z przepisów ustawy i Regulaminu, w tym opracowanie projektów decyzji Burmistrza nakazujących wykonanie obowiązków.

<!--[if !supportLists]-->14.    <!--[endif]-->Prowadzenie zadań w zakresie edukacji ekologicznej i koordynacja akcji proekologicznych prowadzonych przez inne podmioty.

<!--[if !supportLists]-->15.    <!--[endif]-->Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, w tym miedzy innymi:

<!--[if !supportLists]-->a)       <!--[endif]-->współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie podejmowanych działań na rzecz rolnictwa, leśnictwa i mieszkańców gminy.

<!--[if !supportLists]-->b)       <!--[endif]-->współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.

<!--[if !supportLists]-->c)       <!--[endif]-->współpraca z Wojewodą, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie szacowania szkód powstałych w uprawach polowych.

<!--[if !supportLists]-->16.    <!--[endif]-->Realizacja zadań gminny wynikających z przepisów prawa górniczego i geologicznego w tym w szczególności:

<!--[if !supportLists]-->a)       <!--[endif]-->opiniowanie w zakresie wydobywania kopalin, udzielania koncesji na ich wydobycie,

<!--[if !supportLists]-->b)       <!--[endif]-->opiniowanie w sprawach zatwierdzenia projektów robót geologicznych, projektów rekultywacji,

<!--[if !supportLists]-->c)       <!--[endif]-->prowadzenie wykazu decyzji na wydobywanie kopalin ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy, kontrola ewidencji wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

<!--[if !supportLists]-->17.    <!--[endif]-->Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w studium i planach zagospodarowania przestrzennego, wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.

<!--[if !supportLists]-->18.    <!--[endif]-->Prowadzenie postępowań w sprawach opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.

<!--[if !supportLists]-->19.    <!--[endif]-->Wydawanie zaświadczeń na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

<!--[if !supportLists]-->20.    <!--[endif]-->Przygotowanie projektów wymaganych aktów prawnych  podejmowanych przez Radę Miejską związanych
z zakresem powierzonych czynności.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; pomieszczenie pracy oraz pomieszczenie socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo.

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

 

Burmistrz Szczuczyna informuje, że we wrześniu  2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 7,87%.

 

 

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

 1. Dokumenty niezbędne:

<!--[if !supportLists]-->1)       <!--[endif]-->kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

<!--[if !supportLists]-->2)       <!--[endif]-->życiorys i list motywacyjny;

<!--[if !supportLists]-->3)       <!--[endif]-->kserokopia dowodu osobistego;

<!--[if !supportLists]-->4)       <!--[endif]-->odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

<!--[if !supportLists]-->5)       <!--[endif]-->kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy);

<!--[if !supportLists]-->6)       <!--[endif]-->oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie;

<!--[if !supportLists]-->7)       <!--[endif]-->oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

<!--[if !supportLists]-->8)       <!--[endif]-->oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

<!--[if !supportLists]-->9)       <!--[endif]-->oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

<!--[if !supportLists]-->10)   <!--[endif]-->oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

<!--[if !supportLists]-->11)   <!--[endif]-->„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).

2. Dokumenty dodatkowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

 

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska”
 do dnia 16.10.2017 r. 
do   godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu.

 

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

 

Szczuczyn, dnia 04.10.2017 r.

 

 

 

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1691

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe