Dziś jest: Niedziela 28 listopada 2021, Imieniny: Grzegorza, Zdzisława .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2018
Opublikowano: 2018-09-25

ZARZĄDZENIE NR 74/18 BURMISTRZA SZCZUCZYNA z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 74/18
BURMISTRZA Szczuczyna

z dnia 17 września 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1  i ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z  2018 r., poz. 450 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o konsultacjach oraz projektu Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 roku, tj. do 10 października 2018 r.

§ 3. 1. Opinie należy składać na piśmie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w terminie określonym w § 2: 

1) osobiście  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn;

2) przesyłać pocztą na adres podany w pkt . 1;

3) pocztą elektroniczną na adres aromaniuk@um.szczuczyn.pl

§ 4. 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół.

  1.   Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 862

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe