Dziś jest: Piątek 27 stycznia 2023, Imieniny: Jana, Przybysława .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2022
Opublikowano: 2022-12-15

OGŁOSZENIE O NABORZE: LOKALNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZCZUCZYNIE

Logotyp LIP.jpg

Burmistrz Szczuczyna ogłasza nabór dla Przedsiębiorców chcących skorzystać z oferty Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości, zwanego dalej Inkubatorem. O przyjęcie ubiegać się mogą Przedsiębiorcy chcący założyć nową działalność gospodarczą lub podmioty istniejące, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy w dniu złożenia Wniosku. Kandydaci nie mogą posiadać zaległości w Urzędzie Skarbowym ani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Regulamin działania Inkubatora wraz z załącznikami (Formularz Zgłoszeniowy z pozostałymi wymaganymi dokumentami, Cennik, Wzór Umowy Najmu) można pobrać ze strony internetowej Inkubatora: www.lipszczuczyn.pl pod zakładką „Pliki” lub bezpośrednio z linku:

- Regulamin: https://lipszczuczyn.pl/img/REGULAMIN_LIP.pdf

- Formularz zgłoszeniowy: https://lipszczuczyn.pl/img/ZALACZNIKI_DO_REGULAMINU_LIP.pdf

- Cennik: http://lipszczuczyn.pl/img/WYSOKOSC_CZYNSZU_LIP.pdf

- Wzór Umowy Najmu: http://lipszczuczyn.pl/img/UMOWA_NAJMU_LIP.pdf

Na stronie www.lipszczuczyn.pl pod zakładką „Budynki” znajduję się również mapa lokali z przykładowymi kosztami za m².

Wnioskodawca ubiegający się o miejsce w Inkubatorze, obowiązany jest podłożyć następujące dokumenty:

  1. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami będącymi integralną częścią tego dokumentu;
  2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

Nabór rozpoczyna się 16.12.2022 o godz. 7:30 i trwa do 27.01.2023 do godz. 15:30. Dokumenty należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lokalny Inkubator Przedsiębiorczości”. Dokumenty można przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, lub złożyć osobiście w Sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga:

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem LIP, ponieważ niespełnienie któregokolwiek z wymagań formalnych spowoduje odrzucenie Wniosku na etapie oceny wstępnej.

Wyniki naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl/  oraz stronie internetowej Inkubatora www.lipszczuczyn.pl w zakładce „Aktualności” w terminie do 14 dni od daty zamknięcia naboru.

O zawarciu Umowy Najmu zdecyduje lista rankingowa utworzona na podstawie liczby punktów uzyskanych w ocenie złożonego wniosku, według tabeli zamieszczonej w Regulaminie LIP.

Wnioskodawcy, którzy uzyskają pozytywną ocenę i zostaną zakwalifikowani do zawarcia Umowy zostaną o tym pisemnie poinformowani. Do pisma zostanie dołączona lista dokumentów niezbędnych do uzupełnienia oraz termin ich dostarczenia i podpisania Umowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

Piotr Augustowski

Koordynator LIP

mail: paugustowski@lipszczuczyn.pl

tel.: 694-031-722

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 92

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe