Dziś jest: Poniedziałek 27 marca 2023, Imieniny: Lidii, Benedykta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2005
Opublikowano: 2005-09-21

Nabór na wolne stanowisko pracy

Urząd Miejski w Szczuczynie

Plac Tysiąclecia 23

19-230 Szczuczyn

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referent w Referacie Finansowym

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczuczyn Urząd Miejski Plac Tysiąclecia 23

Główne obowiązki:

- prowadzenie rachunkowości: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych i kontokwitariuszy,

- prowadzenie spraw związanych z poborem podatków od nieruchomości, księgowanie podatku od nieruchomości, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

- przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań z realizacji podatku.

Wykształcenie:

- wyższe ekonomiczne lub administracyjne

Wymagania konieczne:

- znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych,

- wiedza z zakresu księgowości oraz sprawozdawczości,

- znajomość ordynacji podatkowej oraz ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy i podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym,

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi.

Wymagania pożądane:

- komunikatywność

- systematyczność, dokładność,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- umiejętność pracy w zespole,

- doświadczenie w pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny i życiorys - CV,

- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym" należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Szczuczynie

Plac Tysiąclecia 23

19-230 Szczuczyn.

Termin składania dokumentów upływa dnia 6.10.2005r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.szczuczyn.um.bip.waw.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2400

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe