Dziś jest: Poniedziałek 27 marca 2023, Imieniny: Lidii, Benedykta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2005
Opublikowano: 2005-11-17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg i chodników

OGŁOSZENIE

 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO.

 


Burmistrz Szczuczyna 
19-230 Szczuczyn 
Plac 1000-lecia nr 23 
pow.  grajewski,  woj. podlaskie 
tel./fax. (0-86) 273-50-80,  273-50-80 

ogłasza przetarg nieograniczony  na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta w 2006 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą.

 

Wspólny Słownik Zamówień -CPV - 45233140-2


Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia -SIWZ można odebrać osobiście

w siedzibie Zamawiającego /pok. Nr 11/ lub otrzymać drogą pocztową po złożeniu

u zamawiającego pisemnego wniosku o przesłanie SIWZ.
 
Termin realizacji zamówienia publicznego:

1 styczeń - 30 kwiecień 2006 r.

1 październik - 31 grudzień 2006 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Wadium nie jest wymagane.

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:

Kazimierz Galiński - Kierownik Ref. SGiR  Urzędu Miejskiego w Szczuczynie,

Janusz Biedrzycki - insp. Ref. SGiR Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

- tel. (0-86) 273-50-80,  273-50-80.

 

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe określone w SIWZ.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z załącznikami i oznaczoną napisem

" OFERTA -  Zimowe utrzymanie dróg i ulic miejskich na terenie Szczuczyna w 2006 r." należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 15.12.2005 r. do godz. 9.30

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego /pokój nr 11/ dnia 15.12.2005 r. o godz. 10.00.

 

 

Szczuczyn dnia 2005.11.15.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2399

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe