Dziś jest: Poniedziałek 27 marca 2023, Imieniny: Lidii, Benedykta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2006
Opublikowano: 2006-10-10

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przebudowa drogi gminnej w Rakowie

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szczuczyn dnia 2006-10-10

SGR 3410-3-2/06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rakowie w km 0+000 ÷ 0+480, 0+000 ÷ 0+120 o łącznej długości 600 m w zakresie wyrównania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną z dnia 14.07.2006r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany załącznika nr 3 - wzoru umowy, paragrafy 4 i 7, które otrzymują następujące brzmienie:

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w wysokości……………….

łącznie z VAT /słownie…………………………………… … złotych /.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje także pracę sprzętu oraz wszelkie narzuty na robociznę stosowane w budownictwie i drogownictwie.

3. Wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi po wykonaniu robót

i wystawieniu faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia.

§ 7

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , w tym warunki umowy pozostają bez zmian.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2108

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe