Dziś jest: Sobota 02 lipca 2022, Imieniny: Jagody, Urbana .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2007
Opublikowano: 2007-05-29

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001r.Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczuczynie wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2007 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

· posiada obywatelstwo polskie;

· korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

· jest nieskazitelnego charakteru;

· ukończył 30 lat;

· nie przekroczył 70 lat;

· jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

· jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

· posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

· osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

· osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

· funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

· adwokaci i aplikanci adwokaccy,

· radcy prawni i aplikanci radcowscy,

· duchowni,

· żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

· funkcjonariusze Służby Więziennej,

· radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie Plac Tysiąclecia 23, na parterze w pokoju Nr 1. Karty dostępne są do pobrania również na ministerialnej stronie internetowej: www.ms.gov.pl

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój Nr 1.

Termin 30 czerwca 2007r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.:

0 86 273 50 80

Burmistrz Szczuczyna

inż Waldemar Szczesny

Załączniki:

Format pliku: Microsoft Word

Format pliku: Adobe Reader

Karta zgłoszenia kandydata

Karta zgłoszenia kandydata

Zapytanie o udzielenie informacji z KRS

Zapytanie o udzielenie informacji z KRS

Lista osób zgłaszających

Lista osób zgłaszających

Oświadczenie

Oświadczenie

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2238

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe