Dziś jest: Środa 29 czerwca 2022, Imieniny: Piorta, Pawła .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2009
Opublikowano: 2009-08-05

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Referenta w Referacie Społeczno-Gospodarczym i Rolnictwa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SZCZUCZYNIE

Burmistrz Szczuczyna ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.

1. Stanowisko pracy:

Referent w Referacie Społeczno-Gospodarczym i Rolnictwa

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe,

6) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

7) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej: wpis do ewidencji, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności , wyrejestrowanie działalności w oparciu o obowiązujące przepisy.

2) Kontrolowanie gospodarki wodno - ściekowej, oraz nadzór nad ochroną środowiska naturalnego na terenie miasta i gminy Szczuczyn.

3) Nadzorowanie oceny techniczno - sanitarnej obiektów kanalizacji indywidualnej.

4) Przeprowadzanie postępowań i zatwierdzanie ugod oraz wydawanie nakazów wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę, glebę, powietrze przed zanieczyszczeniami.

5) Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn, oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

6) Udostępnianie informacji o środowisku oraz prowadzenie wykazów zawierających dane w zakresie korzystania ze środowiska.

7) Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.

8) Współpraca z instytucjami oraz udzielanie informacji związanych z ochroną środowiska.

9) Przygotowanie i prowadzenie postępowań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz letnim i zimowym utrzymaniem dróg.

10) Nadzór nad remontami i naprawami bieżącymi chodników i dróg gminnych oraz prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy.

11) Prowadzenie dokumentacji związanej z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, rekreacyjnych, kulturowych.

12) Ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

4. Wymagane dokumenty:

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,

4) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,

6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta w Referacie SGiR" do dnia 21.08.2009r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.szczuczyn.um.bip.waw.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

Burmistrz Szczuczyna

Waldemar Szczesny

Szczuczyn, dnia 05.08.2009r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2230

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe