Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Budżet Obywatelski 2017
Opublikowano: 2017-03-31

Wyniki głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

    Do realizacji przechodzą dwa zadania z największą ilością głosów:

 1. Zakup i montaż Piłkochwytów
 2. Ogólnodostępna siłownia plenerowa przy boisku “ORLIK”

więcej

ZASADY GŁOSOWANIA

Każdy ma głos!

20-24 marzec 2017

Głosowanie projektów pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego odbywać się będzie przez 5 dni kalendarzowych wyłącznie w formie papierowej. 

Każdy mieszkaniec naszego miasta, bez względu na wiek ma prawo udziału w głosowaniu.

W przypadku, gdy osobą głosującą jest osoba małoletnia - poniżej 13. roku życia - do karty do głosowania należy załączyć zgodę opiekuna prawnego.

Do dyspozycji jest 1  głos, które można oddać na dowolny projekt z list zadań umieszczonych na formularzu do głosowania.

Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwy zadania, w kolumnie „Wybór”.

Jeśli na karcie głos zostanie oddany na więcej niż 1 propozycję, zostanie uznany za nieważny.

Oddanie kart do głosowania w formie papierowej przez jedną osobę w liczbie większej niż 1 spowoduje uznanie kart za nieważne.

Głosować może każdy, kto jest zameldowany w Szczuczynie:

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 wrzucając kartę do głosowania do urny mieszczącej się na parterze przy punkcie ds. rewitalizacji 

- korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę na ww. adres Urzędu z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017” .

Głosować można:

-  od 20 do 23 marca 2017 r., w godzinach od 7.00 do 18.00,

- 24 marca 2017 r. w godzinach od 7.00 do 15.30

 

Osoba składająca kartę do głosowania wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i wykorzystywania swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia wyniku głosowania. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

Wszystkie karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych tzn. czy zostały złożone przez osobę uprawnioną, czy dana osoba nie złożyła karty więcej niż raz oraz czy nie zawierają błędów lub naruszeń zasad wskazanych na kartach do głosowania.

Propozycje zadań, które uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców, zostaną przedstawione Burmistrzowi Szczuczyna i zaproponowane przez Burmistrza do realizacji w ramach przeznaczonych środków.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje wartość zadania tj. zadania zostaną umieszczone na liście od zadania najmniej do najbardziej kosztownego. W pierwszej kolejności rekomendowane są zadania o mniejszej wartości.

Rekomendowane do realizacji będą te zadania z list, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w Budżecie Obywatelskim na 2017 rok.

Kartę do głosowania znajdą Państwo na stronie internetowej  miasta oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.

Informacja o wynikach głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 31 marca 2017 roku.

 

 

Prezentacja - Budżet Obywatelski 2017

Ile pieniędzy jest w Budżecie Obywatelskim ?

Na realizację zgłaszanych przez Was pomysłów w 2017 roku przygotowaliśmy:

50 tysięcy złotych

Jest to jednocześnie górny limit kosztu pojedynczego zadania, które może być zgłoszone do realizacji

Budżet obywatelski – co to jest ?

 • Budżet obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu miasta, w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne.
 • Oznacza to, że jeśli uważasz, iż w naszym mieście trzeba coś zrobić, wybudować, naprawić, zorganizować, itp., itd. to możesz to zgłosić do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.
 • Jeśli twój pomysł poprą inni mieszkańcy to zostanie on zrealizowany przez Urząd Miejski w Szczuczynie.

Kto może składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego ?

 • Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta Szczuczyna,
 • Propozycję zadania należy złożyć na specjalnym formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie lub na stronie internetowej www.test.um.szczuczyn.pl,
 • Propozycja zadania musi być wstępnie poparta (na piśmie) przez co najmniej 25 mieszkańców miasta.

Czy do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogę zgłosić każdy pomysł ?

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do katalogu zadań własnych gminy czyli dotyczące:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być możliwe do zrealizowania w ramach jednego roku. 

Gdzie mogę złożyć swoją propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego ?

Wypełniony formularz z propozycją zadania będzie można złożyć:

 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie – sekretariat pok. nr 14, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski [rok w którym jest realizowany np.: 2017]”,
 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski [rok w którym jest realizowany np.: 2017]”,
 • mailowo na adres: jbudzinska@um.szczuczyn.pl – w formie zeskanowanego, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza.

Jak wygląda proces wyboru zadań do realizacji ?

 • Zgłoszone przez mieszkańców propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego podlegają wstępnej weryfikacji formalnej, której dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego,
 • Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów zostaje udostępniona mieszkańcom, którzy w wyznaczonym miejscu i czasie głosują na poszczególne zadania,
 • Za wybrane do realizacji uznaje się te zadania, które otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski w danym roku.

Ważne daty !

 • 1 – 22 luty 2017 r. – składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego,
 • 6 marca 2017 r. – ogłoszenie listy projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (po wstępnej weryfikacji),
 • 20 – 24 marca (godz. 15.30) 2017 r. – głosowanie mieszkańców Szczuczyna w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 • 31 marca (godz. 12.00) 2017 r. – ogłoszenie wyników głosowania.
drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe