Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Budżet Obywatelski 2019
Opublikowano: 2018-09-18

INFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NA ZADANIA ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SZCZUCZYN NA 2019 ROK

    W dniu 17 września 2018 r. o godzinie 16.00 Zespół Koordynujący ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał otwarcia urny oraz weryfikacji kart do głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczuczyna na 2019 rok.

więcej

Opublikowano: 2018-08-31

Informacja Zespołu Koordynującego ds. Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów

    W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wpłynęło 5 projektów.

W grupie dużych projektów znalazły się propozycje na realizację 4 zadań:

1) „Pole do „MINI GOLFA” przy Hali Sportowej” – 35 000,00 zł;
2) „Powstanie tablicy upamiętniającej wszystkich, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległej – zaadaptowanie placu przy ul. Kościelnej do organizowania uroczystości państwowych i patriotycznych” – 35 000,00 zł;
3) „Budowa placu zabaw przy ulicy Łąkowej” – 34 100,00 zł;
4) „Zakup i montaż koszy na śmieci na ulicach Szczuczyna” – 33 600,00 zł.

Natomiast do grupy małych projektów, zgłoszono tylko jedno zadanie: „Poprawa warunków funkcjonowania jednostki ochrony przeciw pożarniczej – OSP KSRG Szczuczyn.”

więcej

Budżet Obywatelski – co to jest ?

  • Budżet Obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu miasta, w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne.
  • Oznacza to, że jeśli uważasz, iż w naszym mieście trzeba coś zrobić, wybudować, naprawić, zorganizować, itp., itd. to możesz to zgłosić do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
  • Jeśli twój pomysł poprą inni mieszkańcy to zostanie on zrealizowany przez Urząd Miejski w Szczuczynie.

Ile pieniędzy jest w Budżecie Obywatelskim ?

Na realizację zgłaszanych przez Was pomysłów przygotowaliśmy

50 tysięcy złotych

z tego przeznaczamy na
zadanie małe – do 15 000 zł 
zadanie duże – do 35 000 zł

Kto może składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego ?

  • Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta Szczuczyna,
  • Propozycję zadania należy złożyć na specjalnym formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie lub na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl,
  • Propozycja zadania musi być wstępnie poparta (na piśmie) przez co najmniej 25 mieszkańców miasta.

Co może być finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego ?

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do katalogu zadań własnych gminy czyli dotyczące:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 
3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 
4) lokalnego transportu zbiorowego; 
5) ochrony zdrowia; 
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 
8) edukacji publicznej; 
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
11) targowisk i hal targowych; 
12) zieleni gminnej i zadrzewień; 
13) cmentarzy gminnych; 
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 
18) promocji gminy; 
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723); 
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być możliwe do zrealizowania w ramach jednego roku !

Gdzie mogę złożyć swoją propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego ?

Wypełniony formularz z propozycją zadania będzie można złożyć:

·         bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie – sekretariat pok. nr 14, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski 2019”,

·         pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2019”.

Jak wygląda proces wyboru zadań do realizacji ?

·         Zgłoszone przez mieszkańców propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego podlegają wstępnej weryfikacji formalnej, której dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego,

·         Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów zostaje udostępniona mieszkańcom, którzy w wyznaczonym miejscu i czasie głosują na poszczególne zadania,

·         Za wybrane do realizacji uznaje się te zadania, które otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

Ważne daty !

  • 17 lipca do 17 sierpnia 2018 r.– składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego,
  • 31 sierpnia 2018 r.– ogłoszenie listy projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (po wstępnej weryfikacji),
  • 10 -14 września 2018 r. (w godz. 7.30 - 18.00) – głosowanie mieszkańców Szczuczyna w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
  • 28 września 2018 r. (godz.12.00)  – ogłoszenie wyników głosowania.

Masz pytania ?  
dzwoń: 862735080 
lub napisz e-mail: aromaniuk@um.szczuczyn.pl

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe