Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

Urząd Miejski w Szczuczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-18
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany). Część dokumentów nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Część zdjęć (grafik) nie posiada opisu alternatywnego. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-18.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-12-18.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Piwko, adres poczty elektronicznej apiwko@um.szczuczyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862735080. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Burmistrz Szczuczyna
Adres organu odwoławczego: plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
Adres e-mail organu odwoławczego: um@szczuczyn.pl
Telefon organu odwoławczego: 862735080

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Urzędu Miejskiego w Szczuczynie zlokalizowany jest w Szczuczynie przy placu 1000-lecia 23.
  2. Opis dostępności wejścia do budynku: Na parkingu przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z 6 stopni zabezpieczonych barierkami oraz pochylnia. Budynek Urzędu Miejskiego składa się z 3 kondygnacji – parter i 2 piętra. Na parterze po prawej stronie od wejścia znajduje się punkt informacyjny, w którym osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać potrzebę komunikacji z poszczególnymi pracownikami bez konieczności przemieszczania się na wyższe piętra.
  3. Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy i schodów: Komunikacja z poziomu parteru na kolejne piętra schodami, brak windy oraz platformy przyschodowej. Łazienka oraz pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  4. Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (TAB, Shift+TAB, Enter).

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe