Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Inwestycje strategiczne Polski Ład
Opublikowano: 2022-02-24

POLSKI ŁAD W SZCZUCZYNIE

    Dnia 16.02.2022r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Referat Rozwoju i Inwestycji złożył 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 12 237 911,28 zł. Wśród zadań do współfinansowania znalazły się:

  1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego, wartość całkowita 3 000 000,00 zł, zaś dofinansowania 2 700 000,00 zł.
  2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie, wartość całkowita 9 000 000,00 zł, zaś dofinansowania 8 000 000,00 zł.
  3. Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn, wartość całkowita 1 618 911,28 zł, zaś wartość dofinansowana 1 537 911,28 zł.

Realizacja powstałych inwestycji przy współfinansowaniu z programem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozytywnie wpłynie na rozwój Gminy Szczuczyn, zwiększy możliwości i poprawi komfort życia w Naszych mieszkańców.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

    Istniejąca oczyszczalnia ścieków jest przestarzałą i niewystarczającą pod względem swej przepustowości dla miasta Szczuczyn. Zakłada się budowę nowego obiektu o zwiększonej przepustowości hydraulicznej. Inwestycja zakłada wykonanie nowego ciągu oczyszczania mechanicznego z kratą i piaskownikiem, oraz nowym reaktorem biologicznym MBR z częścią socjalno-techniczną. W celu ograniczenia uciążliwego oddziaływania obiektu na otoczenie, zbiorniki otwarte nowego ciągu mechanicznego i biologicznego przewidujemy zamknięte. Na oczyszczalni zamontowane zostaną nisko energochłonne urządzenia technologiczne (pompy, sprężarki, prasy, przenośniki, płuczki, dmuchawy itp.) co w znacznym stopniu pozwoli utrzymać ewentualnie zminimalizować ciągle rosnące koszty oczyszczania ścieków. Dzięki systemom filtracji powietrza obiekt nie będzie uciążliwy dla otoczenia.

PRZEBUDOWA CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. SIENKIEWICZA ORAZ UL. ŁĄKOWA

    Planowane do przebudowy dwa odcinki drogi gminnej nr 104252B ulica Sienkiewicza oraz 104251B ulica Łąkowa w Szczuczynie posiadają nawierzchnię jezdni w bardzo złym stanie technicznym. Istniejąca jezdnia jest w stanie znacznego zniszczenia, popękana z zadoleniami. W związku z przebudową wykona się poszerzenia jezdni oraz nową nawierzchnię bitumiczną. Planuje się wykonanie przebudowy dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi wraz z przebudową krawężników, ułożeniem chodników obustronnie wykonanych z kostki betonowej, nowe krawężniki dzielące jezdnię od chodników i obrzeża na krawędzi pasa drogowego. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego powstanie dwa wyniesione przejścia dla pieszych oznakowane, wykonane z kostki. Dla poprawy bezpieczeństwa zaprojektowano hybrydowe lampy oświetleniowe LED, które w odpowiedni sposób doświetlą w godzinach wieczornych przejścia dla pieszych oraz ich obręb. Wpłynie to w dużym stopniu na bezpieczeństwo pieszych i uspokoi ruch pojazdów w tym obszarze. Kompleksowo wykonane zostanie oznakowanie pionowe na całym odcinku drogi, obecnie jest ono minimalne. Cały odcinek drogi stanie się bezpieczniejszy dzięki wykonaniu nowej nawierzchni wraz z chodnikami.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

    Planowana inwestycja dotyczy obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, do którego uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, w przedziale klas 1-3.

Obiekt wybudowano w 1962 r., w technologii tradycyjnej. Ostatnie prace remontowe miały miejsce w roku 2002, a następnie w 2007, w ramach których wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano izolację termiczną ścian. Ściany, stropy, stolarka okienna oraz układ c.o. nie spełniają obowiązujących wymogów dotyczących współczynników przenikania ciepła, a jego straty są ogromne, co potwierdza wykonany audyt termomodernizacyjny.

Zakres prac obejmuje zmniejszenie strat energii poprzez:

  • docieplenie ścian piwnic
  • docieplenie ścian części nadziemnej styropianem
  • docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej
  • docieplenie stropodachu niewentylowanego płytami z wełny mineralnej
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w części piwnicznej oraz nadziemnej
  • wymiana grzejników wraz z orurowaniem.

    Dzięki tym działaniom zmniejszą się straty ciepła na całym obiekcie, tym samym zmniejszają się również koszty utrzymania oraz w dużym stopniu poprawi komfort nauczania dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.

Referat Rozwoju i Inwestycji

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 195

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe