Dziś jest: Poniedziałek 06 grudnia 2021, Imieniny: Mikołaja, Emiliana MIKOŁAJKI .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Opublikowano: 2019-10-14

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szczuczyn na lata 2019 - 2032

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SZCZUCZYNA

    O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szczuczyn na lata 2019-2032”.

UZASADNIENIE

   Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

2. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3. polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

    Zgodnie z art. 47 ww. Ustawy, Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko podlegają również projekty dokumentów innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

    Gmina Szczuczyn, jako organ opracowujący projekt ww. dokumentu, uważa, że nie jest to dokument dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ:

- celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest stopniowe usunięcie niebezpiecznych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu gminy przez wyspecjalizowaną firmę, spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa, i ich utylizacja na składowisku odpadów,

- dokument nie przewiduje powstania składowiska odpadów azbestowych na terenie gminy Szczuczyn,

- dokument ten nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000,

- realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,

- wdrożenie zapisów przedmiotowego dokumentu wpłynie pozytywnie na środowisko, w szczególności na warunki życia i zdrowia ludzi.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 754

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe