Dziś jest: Czwartek 01 października 2020, Imieniny: Danuty, Remigiusza .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2012 roku
Data obowiązywania: 2012-08-27 - 2012-09-12

Ogłoszenie zamówienia publicznego na: Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno - grawitacyjnej Osiedle Pawełki w mieście Szczuczyn

Szczuczyn: Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno - grawitacyjnej Osiedle Pawełki w mieście Szczuczyn

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.test.um.szczuczyn.pl


Szczuczyn: Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno - grawitacyjnej Osiedle Pawełki w mieście Szczuczyn
Numer ogłoszenia: 315072 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 086 2735080, faks 086 2735081.

Adres strony internetowej zamawiającego: um.szczuczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno - grawitacyjnej Osiedle Pawełki w mieście Szczuczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje - budowę sieci kanalizacji deszczowej tłoczno - grawitacyjnej Osiedle Pawełki w mieście Szczuczyn, a/ sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, osadnikiem części mineralnych, przepompownią wód deszczowych oraz wylotem do odbiornika w zlewni nr 1, na którą składają się ulice: Falkowskiego, Królowej Marysieńki, Wołodyjowskiego, J. Pioli i J. Wagi; b/ sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, osadnikiem części mineralnych oraz wylotem do odbiornika w zlewni nr 2, na która składają się ulice: Osiedle Pawełki, Królowej Marysieńki, Królowej Katarzyny Jagiellonki i Księży Pijarów; c/ sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, osadnikiem części mineralnych oraz wylotem do odbiornika w zlewni nr 3, na która składają się ulice: Pawełki, Królowej Katarzyny Jagiellonki i Księży Pijarów; d/ sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w zlewni nr 4, na która składają się ulice: Pawełki, Osiedle Pawełki i Królowej Marysieńki; e/ sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w zlewni nr 5, na która składają się ulice: Stodolna, Nadstawna i Sobieskiego; f/ sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w zlewni nr 6 w ulicy Nadstawnej; g/ wpusty uliczne z przykanalikami do istniejącej studni w zlewni nr 7 w ulicy Nadstawnej; - przebudowę dwóch przepustów drogowych w pasie dróg gminnych (ul. Pawełki nawierzchnia asfaltowa, oraz ul. Król. Marysieńki - nawierzchnia żwirowa) zgodnie z dokumentacją, - dostawę, montaż i rozruch przepompowni wód opadowych wraz z wykonaniem instalacji zasilającej od złącza kablowego (skrzynki) do przepompowni, - wykonanie wylotów drenarskich (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym), - konserwacja gruntowa rowu (wraz z zagospodarowaniem urobku), do którego będzie następował zrzut wód opadowych polegająca na wykonaniu wykopów szerokoprzestrzennych oskarpowanych (ok. 418m3), formowanie nasypów (ok. 113 m3), rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów w rejonie pasa robót (ok. 300 m3), wykonanie bystrotoku (ok. 16m2), - odtworzenie nawierzchni dróg i ulic (nawierzchnia asfaltowa i żwirowa)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.31-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 60 000 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów, potwierdzających, że roboty budowlane, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem (zakończone) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadaniem odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał, co najmniej 1 zamówienie w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości minimum 3 km. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone prace zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy itp.)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie wykazu - załącznik nr 5 do SIWZ, osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osobę, która będzie pełniła funkcje wymienione poniżej, spełniające następujące wymagania: 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z oświadczeniem, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z przedkładanego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że składka została zapłacona. Minimalne wymogi: warunkiem udziału w postępowaniu jest: a) posiadanie środków finansowych na rachunku lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 000 000,- PLN (jeden milion złotych). W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej. b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,- PLN. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę ubezpieczenia w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu NBP z pierwszego dnia okresu objętego ubezpieczeniem

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2 Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, sporządzony metodą szczegółową z tabelą elementów scalonych (dokument ten stanowi jedynie dokument poglądowy i nie będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert). 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określa warunki dokonania tych zmian w następujących przypadkach: Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do pełnienia funkcji w przypadku: a) śmierci, b) rozwiązania stosunku pracy, c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, d) choroby powyżej 30 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób będzie możliwa na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie: prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę osób, których kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w ofercie. 2) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: a) W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b) W przypadku zmiany wielkości planowanych przez Gminę Szczuczyn środków finansowych w danym roku realizacji inwestycji. c) W przypadku, gdy wystąpi konieczność usunięcia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających kontynuację całości robót budowlanych, w tym również polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, co potwierdzi na piśmie Inwestor, przy czym nie zostanie rozszerzony zakres zamówienia, wykraczający poza przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej. d) W przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. e) Jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: -charakterze niezależnym od stron, -którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, -którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, -którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkują zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: -powódź, pożar, -silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, -inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: -zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, -nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, -promieniowanie lub skażenia, -nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, -wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas nie występujących. f) Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, w następstwie, których wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych wykonawcy robót budowlanych, których wykonanie rzutuje na termin wykonania zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza możliwość: 1) Zmiany zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą, pozwalającą na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną) po zaakceptowaniu jej przez Inwestora i osoby pełniące nadzór autorski oraz przez Zamawiającego. 2) Zmiany parametrów materiałów, urządzeń lub wyposażenia, wynikających z niedostępności danych produktów na rynku, na nie gorsze niż zaprojektowane, po zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora i osoby pełniące nadzór autorski oraz przez Zamawiającego. 3) Zaistnienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Zmiany te są możliwe tylko w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w zawartej umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy także w innych okolicznościach, a w szczególności w następujących sytuacjach: a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, c) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa), a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez strony umowy, z wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt 1 ppkt a) i b), które następują poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.test.um.szczuczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie ul. Kilińskiego 61 19-230 Szczuczyn pokój numer 5 (piętro budynku).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61 (budynek przy Poczcie Polskiej), 19-230 Szczuczyn, sekretariat (pokój nr 3 - parter budynku)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

------------------------------------

 

/BURMISTRZ SZCZUCZYNA/

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2510

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe