Dziś jest: Czwartek 13 sierpnia 2020, Imieniny: Małgorzaty, Radosławy .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2012 roku
Data obowiązywania: 2012-12-04 - 2012-12-21

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na oddanie w najem lokalu użytkowego Nr 2, mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Kościelnej 1 w Szczuczynie.

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

z dnia 4 grudnia 2012 r.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Nr 2, MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY ul. Kościelnej 1 w Szczuczynie.

Lokal położony na parterze budynku, z wejściem od strony ul. Gumiennej; składa się z trzech pomieszczeń: sali sprzedaży, pom. socjalnego oraz WC o łącznej pow. użytk. 39,00 mkw.; lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną bez centralnego ogrzewania; z lokalem związany jest udział w działce o nr geod. 902/3 o pow. 147 m2, na której usytuowany jest budynek, w wysokości 3900/17853 części a dodatkowo komunikacja zaplecza odbywa się terenu przyległej działki nr 902/4 o pow. 82 mkw. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW 718, jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolem „B-11MN z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”. Przedmiot najmu przeznacza się do prowadzenia działalności gospodarczej, nieuciążliwej dla otoczenia.

 • Wywoławczy czynsz miesięczny netto – 400,00 zł.
 • Do wylicytowanego czynszu dodany zostanie 23% podatek VAT.
 • Wysokość wadium – 500,00 zł.
 • Minimalne postąpienie – 10,00 zł.

Ogólne warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 r. o godz.1100 w obecnej siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (sala konferencyjna – prawa oficyna).
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wpłacą w/w wadium na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie nr 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 19 grudnia b.r. włącznie. Tytuł wpłaty „Przetarg ul. Kościelna 1/2”.
 3. Każdy uczestnik przetargu powinien przed jego rozpoczęciem przedstawić:
  a) upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesję lub zezwolenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej - wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy - jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą,
  c) zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że nie zalegają z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie społeczne - wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy - jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą,
  d) zaświadczenia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz Burmistrza Szczuczyna o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy,
  e) dowód wpłaty wadium,
  f) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy najmu przedmiotowego lokalu użytkowego, które są dostępne w pokoju nr 5 tut. Urzędu oraz na stronie internetowej http://www.szczuczyn.um.bip.waw.pl/ w dziale przetargi, zamieszczone jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej, która będzie przeznaczona na ewentualne należności dla Wynajmującego z tytułu zaległego czynszu lub odszkodowanie za szkody spowodowane przez Najemcę w przedmiocie najmu. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg a odstąpił od zawarcia umowy.
 5. Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.
 6. Z uczestnikiem, który wygra przetarg, zostanie zawarta umowa najmu na okres do lat trzech, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, z możliwością przedłużenia na następne trzyletnie okresy.
 7. Lokal można codziennie do dnia 19 grudnia 2012 r. włącznie w godzinach od 9 do 14.
 8. Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 9. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie udziela Inspektor Zbigniew Rostek pokój nr 5 (parter – lewa oficyna) lub telefonicznie pod nr tel. 86 273-50-80 wew. 26.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

mgr Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1967

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe