Dziś jest: Czwartek 13 sierpnia 2020, Imieniny: Małgorzaty, Radosławy .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2012 roku
Data obowiązywania: 2012-09-04 - 2012-10-10

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż: Niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w rejonie ul. Nadstawnej w Szczuczynie

 • działka o nr geod. 1035 o pow. 0,0646 ha. KW LM1G/00023459/4, 

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM

z dnia 4 września 2012 roku.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

 OGŁASZA I OGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 1. Niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w rejonie ul. Nadstawnej w Szczuczynie:

- działka o nr geod. 1035 o pow. 0,0646 ha. KW LM1G/00023459/4,

- właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,

 • nieruchomość położona jest w atrakcyjnej części miasta, w pobliżu ul. Nadstawnej, posiadającej nawierzchnię utwardzoną. Ruch pojazdów mało intensywny. Oddalona (w linii prostej): ok. 44 m na wschód od ul. Nadstawnej, ok. 97 m od rzeki Wissy. Ma kształt prostokąta. Od strony północnej i południowej graniczy z użytkami rolnymi, od strony wschodniej sąsiaduje z ciekiem wodnym, zaś od strony zachodniej sąsiaduje z zabudową zagrodową. Teren nieruchomości płaski, lekko opadający w kierunku wschodnim. Od strony południowej ogrodzona przęsłami betonowymi, obsadzona drzewami i krzewami owocowymi. Nieruchomość pozbawiona dojazdu i infrastruktury technicznej. Posiada możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową znajdująca się w ul. Nadstawnej, po ustanowieniu służebności przesyłu,
 • według klasoużytków działka zawiera w całości grunty orne RV,
 • zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Szczuczyna nieruchomość znajduje się w kompleksie urbanistycznym oznaczonym symbolami: B17 MRj – tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz B29 RP-RZ – tereny użytków rolnych i zielonych, bez prawa zabudowy,
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,
 • powodem wyboru formy przetargu jest fakt, że działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza: – 3.716,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. W przetargu mogą brać udział tylko osoby będące właścicielami, bądź też współwłaścicielami działek sąsiednich bezpośrednio do niej przylegających, oznaczonych nr geod. 1032 i nr 1034.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 10 października (środa) 2012 r. o godz.1200 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (sala konferencyjna – prawa oficyna).
 3. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 500,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min. 40,00 zł.
 4. Wadium należy wpłacić gotówką na konto tut. urzędu w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 4 października b.r. włącznie.
 5. Zamiar wzięcia udziału w przetargu należy zgłosić w dniu 5.X.2012 r. do godz.1500 w tut. urzędzie, pokój nr 5 (parter lewa oficyna) wraz z dowodem wpłaty wadium.
 6. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniu 8 października 2012 r.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 8. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 9. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 492,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 10. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 11. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. 86 273-50-80 wew. 26.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1864

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe