Dziś jest: Sobota 19 września 2020, Imieniny: Januarego, Konstancji .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2012 roku
Data obowiązywania: 2012-09-07 - 2012-10-25

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż: Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczuczynie przy ul. Nadstawnej

 • działka o nr geod. 1055/4 o pow. 1,0028 ha. KW LM1G/00032426/0,

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

z dnia 6 września 2012 r.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczuczynie przy ul. Nadstawnej:
 • działka o nr geod. 1055/4 o pow. 1,0028 ha. KW LM1G/00032426/0,
 • właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,
 • nieruchomość ma kształt wieloboku, położona w strefie pośredniej miasta przy rzece Wissie, z obsługą komunikacyjną od strony ul. Nadstawnej posiadającej nawierzchnię utwardzoną. Ruch pojazdów mało intensywny. Graniczy: od strony północnej z nieużytkiem, od strony południowej z zabudową mieszkaniową i ul. Nadstawną, od strony wschodniej z rzeką Wissą a od strony zachodniej z rowem (ciekiem wodnym). Teren nieruchomości płaski, w części północnej porośnięty trzciną, zaś w części południowej roślinnością trawiastą. Jakość gleb w sąsiedztwie nieruchomości niska. Istniejący rów, na kierunku wschód-zachód, osusza grunt i dzieli działkę na dwie części z możliwością ich połączenia przepustem,
 • według rodzaju użytków: Ps VI – 0,4709 ha, N – 0,5113 ha oraz W – 0,0206 ha.
 • dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomości brak jest aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, zaś w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Szczuczyna obszar ten oznaczony jest symbolem „US – usługi sportu i rekreacji”. Nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania przedmiotowego terenu,
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,

Cena wywoławcza: – 24.490,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października (czwartek) 2012 r. o godz.1200 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (sala konferencyjna – prawa oficyna).
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 3.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min 250,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 17 października b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 492,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. 86 273-50-80 wew. 26.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2041

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe