Dziś jest: Czwartek 13 sierpnia 2020, Imieniny: Małgorzaty, Radosławy .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2012 roku
Data obowiązywania: 2012-12-07 - 2012-12-18

Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących własnością Gminy Szczuczyn

 

Szczuczyn: Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących własnością Gminy Szczuczyn
Numer ogłoszenia: 495976 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 086 2735080, faks 086 2735081.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.test.um.szczuczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących własnością Gminy Szczuczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym np. przelewem lub przy pomocy wydanych kart płatniczych do samochodów będących własnością Gminy Szczuczyn. Zakup będzie prowadzony w systemie bezgotówkowym na stacjach lub w sukcesywnych dostawach Wykonawcy do samochodów wskazanych przez Zamawiającego. Obecnie Zamawiający 100 % potrzeb w zakresie zakupów paliwa realizuje na terenie miasta Szczuczyn. Rodzaj oleju napędowego przystosowany do istniejących warunków temperaturowych - w zależności letni lub zimowy. Rodzaj oraz maksymalna ilość paliwa przewidywana do zakupienia w okresie trwania umowy wynosi: 29 500 l - oleju napędowego z czego 26 000 l. - Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, 3 500 l. - Urząd Miejski w Szczuczynie. Do paliwa wyżej wymienionego, stosuje się wymagania jakościowe, określone odpowiednio w PN-EN590: 2002 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008r. Nr 221, poz.1441). Podane wyżej ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości paliwa w ramach ustalonej ceny. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Wykonawca dostarczy paliwo własnym środkiem transportu na plac garażowy przy ulicy Sienkiewicza w Szczuczynie. Dopuszcza się tankowanie pojazdów bezpośrednio na stacjach paliw zlokalizowanych jedynie na terenie miasta Szczuczyna. W innym z przypadków paliwo winno być dowożone. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku paliw w miejscu odbioru za pomocą pompy wyposażonej w licznik o skali w litrach, bezpośrednio do zbiorników pojazdów. Koszt transportu i rozładunku do miejsca odbioru ponosi Dostawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, a w szczególności posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg. formuły spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie; jednakże Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg. formuły spełnia - nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym; jednakże Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg. formuły spełnia - nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; jednakże Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg. formuły spełnia - nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej; jednakże Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg. formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca złoży informację wg Formularza Nr 3 Podwykonawcy Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu z właściwego rejestru oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 70

2 - Rabat (upust na jeden litr paliwa) - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. Zmiany umowy mogą dotyczyć: - terminu realizacji zamówienia, - warunków płatności, - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 2. Powyższe zmiany mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: - w przypadku wystąpienia siły wyższej t.j. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło, - gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - w przypadku zmiany przepisów prawnych w oparciu o które realizowane jest zamówienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.test.um.szczuczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A, 19-230 Szczuczyn, pokój numer 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A, 19-230 Szczuczyn, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1941

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe