Dziś jest: Sobota 03 grudnia 2022, Imieniny: Franicszka, Ksawerego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2014 roku
Data obowiązywania: 2014-01-15 - 2014-01-23

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczo-biurowych w ramach projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Szczuczyn: Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczo-biurowych w ramach projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL 2007-2013 realizowanego przez Urząd Miejski w Szczuczynie
Numer ogłoszenia: 8925 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 086 2735080, faks 086 2735081.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.test.um.szczuczyn.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczo-biurowych w ramach projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL 2007-2013 realizowanego przez Urząd Miejski w Szczuczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczo-biurowych do Szkoły Podstawowej w Szczuczynie w ramach projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie. Zamówienie podzielone jest na cztery części, z których każda oceniana będzie odrębnie. CZĘŚĆ1:Dostawa sprzętu komputerowego, aparatu fotograficznego i szafki mobilnej CZĘŚĆ2:Dostawa oprogramowania, tuszy i tonerów CZĘŚĆ3:Dostawa materiałów papierniczo-biurowych CZĘŚĆ4:Dostawa pomocy dydaktycznych 2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2a, 2b, 2c i 2d do SIWZ. 3.Miejsce realizacji zamówienia: dostawa do Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, ul.Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn. 4.Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przekazanie dostarczonych pomocy odbywać się będzie protokolarnie. 5.Wszystkie oferowane towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i spełniać parametry określone w SIWZ. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z określonym producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazywać na wyrób, materiał lub element, które powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w załączniku nr 2 a/b/c/d do SIWZ. 6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w w/w załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne pod rygorem odrzucenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 39.10.00.00-3, 48.00.00.00-8, 48.70.00.00-5, 38.65.10.00-3, 39.16.20.00-5, 39.16.21.00-6, 30.19.20.00-1, 30.19.76.44-2, 30.19.95.00-5, 22.85.10.00-0, 48.19.00.00-6, 18.41.20.00-0, 37.40.00.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.71.00-7, 30.19.72.20-4, 30.19.21.21-5, 30.19.21.30-1, 39.24.12.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy: a)w przypadku, gdy pierwotnie oferowany przez Wykonawcę sprzęt przestanie być dostępny na rynku wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. wyczerpanie zapasów, zaprzestanie jego produkcji). W takim przypadku Wykonawca powinien zaoferować sprzęt o parametrach tożsamych lub lepszych w stosunku do pierwotnie oferowanego sprzętu. Taka zmiana nie może powodować zwiększenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanej w złożonej przez niego ofercie. b)w zakresie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku: -wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, -działania siły wyższej. 6.Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.um.szczuczyn.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul.Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul.Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2511

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe