Dziś jest: Czwartek 13 sierpnia 2020, Imieniny: Małgorzaty, Radosławy .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2014 roku
Data obowiązywania: 2014-06-18 - 2014-06-26

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn

Szczuczyn: Odbiór , transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn
Numer ogłoszenia: 205902 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn , Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 86 273 50 80, faks 86 273 50 81.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.test.um.szczuczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór , transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie całej masy wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych wskazanych w opisie zamówienia z nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczuczyn, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z zapisami , zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012r., oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn. 2.Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest: 1) przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zlokalizowanej w regionie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podlaskim, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. RGO Zachodni, obszar Czartoria, 3.Wykonawca zobowiązany jest: 1) ponieść koszty zagospodarowania zebranych i przekazywanych odpadów komunalnych. 2) rozliczenie z ilości i rodzaju zebranych i przekazanych odpadów odbywać się będzie w oparciu o dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 3. Charakterystyka Gminy Szczuczyn w kontekście wyceny przedmiotu zamówienia: 1) powierzchnia Gminy Szczuczyn wynosi 11560 ha, 2) Gmina składa się z miasta Szczuczyn i 29 sołectw (szacuje się, że do 3 % stanowi zabudowa kolonijna i w przysiółkach). Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty zapoznać się ze specyfiką gminy tj. z rozmieszczeniem nieruchomości zamieszkałych, ukształtowaniem terenu oraz systemem dróg gminy Szczuczyn w celu poprawnej wyceny zamówienia, 3) liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Szczuczyn wynosi 6550 osoby (w tym na wsi: 3037, w mieście: 3513)- dane na dzień 31.12.2013r., 4) systemem zbiórki odpadów komunalnych objęto wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Szczuczyn, 5) łączna liczba złożonych deklaracji na dzień przygotowania opisu przedmiotu zamówienia wynosi 1442 i obejmuje 4672 osoby zameldowane. Załączniki nr 8 i 9 przedstawiają szczegółowe zestawienie złożonych deklaracji w rozbiciu na ich lokalizacje, charakter zabudowy (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna), rodzaj gospodarstwa domowego oraz sposób gromadzenia odpadów. 6) szacuje się, iż ze względu na widoczną różnicę w ilości osób zameldowanych na terenie Gminy Szczuczyn w odniesieniu do liczby mieszkańców, wynikającej ze złożonych na dzień 30.04.2014 r. deklaracji, w trakcie trwania zamówienia liczba gospodarstw objętych systemem będzie ulegać zmianie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia zmian w harmonogramie odbiorów. Zmiany te nie mogą mieć wpływu na wysokość złożonej przez Przedsiębiorcę oferty w odniesieniu do zaproponowanych stawek odbioru odpadów z poszczególnych typów gospodarstw domowych w całym czasie realizacji przedmiotowego zamówienia. 4.Na terenie Gminy Szczuczyn obowiązuje system pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. 4.1.Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych. 4.2. Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: a)60 l, b)80 l, c)110 l, d)120 l, e)240 l, f)1100 l, g) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m³, 4.3. Dodatkowo dopuszcza się gromadzenie odpadów zmieszanych w workach z folii polietylenowej LDPE lub HDPE o pojemności - 120 l w kolorze czarnym. 4.4. Właścicielom i Zarządcom nieruchomości, którzy nie wyposażą nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych, Wykonawca w porozumieniu z nimi, za dodatkową opłatą ponoszoną przez Właścicieli nieruchomości udostępni właściwe pojemniki (umożliwi zakup lub dzierżawę w cenach rynkowych) na czas wykonywania usługi. 4.5. Odbierane worki i pojemniki muszą być oznaczone indywidualnymi kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację adresu nieruchomości, z której pochodzą. Kody właścicielom nieruchomości dostarcza Wykonawca. 4.6 Sposób prowadzenia zbiórki przez Wykonawcę musi przewidywać prowadzenie bieżącego rejestru ilości oraz rodzaju odpadów odbieranych z poszczególnych nieruchomości. Rejestr ten prowadzony musi być w sposób elektroniczny, kompatybilny z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego. 5. Częstotliwość wywozu i rodzaje odpadów zbieranych z nieruchomości. 5.1. Rodzaje odpadów odbieranych z nieruchomości : wyłącznie zmieszane komunalne odpady (20 03 01) 5.2. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram właścicielom nieruchomości, objętym systemem. 5.3. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych : z obszarów o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej- 1 raz na dwa tygodnie, WARUNKI WYKONANIA USŁUGI, OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 1.Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów gospodarstw domowych, z których należy odbierać odpady z informacją o zadeklarowanym sposobie gromadzenia odpadów komunalnych. 2.Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych całą masę zmieszanych odpadów komunalnych. 3.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności: a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru oraz transportu, b) uprzątnięcia i odebrania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym również tych które nie zostały umieszczone w pojemnikach, c) uprzątnięcia i odebrania odpadów z miejsc ich gromadzenia także w przypadku, gdy ich wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbioru. 4.Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje niezbędne dla prawidłowego wykonywania umowy, w szczególności dotyczące zmian w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest na tej podstawie do odbierania odpadów z nowopowstałych gospodarstw domowych. 5.Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza informację o zasadach gromadzenia odpadów oraz harmonogram odbioru, który Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.test.um.szczuczyn.pl, a Wykonawca w formie wydruków na własny koszt dostarczy właścicielom nieruchomości. Harmonogram musi być sformułowany w sposób precyzyjny i jasny, powinien wskazywać konkretne daty odbiorów oraz ramy czasowe w rozpiętości nie większej niż trzy godziny, np. ul. Szczuki, dzień 23 maja, godz. 8.00 - 11.00, odpady zmieszane, itd. 6.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji reklamacji (nie odebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, itp.) w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia: telefonicznie, drogą pocztową, faksem lub mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić drogą jw. 7.System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 8.Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) b) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) c) uchwały nr 169/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn. d) uchwały nr 162/XXVI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów. 12. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca jest zobowiązany rejestrować ilości odbieranych odpadów zmieszanych z każdej nieruchomości zamieszkałej objętej systemem i przedstawiać te dane Zamawiającemu. Rejestr należy składać kwartalnie Zamawiającemu w formie elektronicznej kompatybilnej z posiadanym przez Zamawiającego programem do obsługi systemu. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów w formie papierowej: na adres siedziby Zamawiającego, zawierających informacje o: a) ilości odebranych i przekazanych odpadów zmieszanych (Mg), b) wykazu nieruchomości zamieszkałych, które nie są objęte systemem ponieważ ich właściciele nie złożyli deklaracji pomimo takiego obowiązku. 3) Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) do końca miesiąca po kwartale, którego dotyczą. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami (Dz. U. 2012 poz. 630), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 4) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na bieżąco Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK bądź do innej jednostki, która odbiera odpady selektywnie zebrane (w przypadku dosortowywania przez Wykonawcę zebranych zmieszanych odpadów ) zgodnie z obowiązującymi wzorami o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1673). Raporty miesięczne i karty przekazania odpadów będą podstawą opłaty miesięcznej faktury przez Zamawiającego za wykonaną usługę. Sprawozdania kwartalne należy przedkładać do końca miesiąca następującego po zakończonym kwartale..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających na kwotę nie większą niż 10% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądz, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 200r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Szczuczynie nr 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (26.06.2014r. do godz. 10.00). 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca powinien posiadać: a) zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczuczyn, c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000- PLN ( sto tysięcy złotych). Spełnienie powyższych warunków należy udokumentować poświadczonymi za zgodność kopiami w/w dokumentów, dołączonymi do złożonej oferty

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje, usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 200 Mg oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego potencjału technicznego, Zamawiający żąda: a)dysponowania specjalistycznym sprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122), w tym: - co najmniej 2 samochody specjalistyczne- bezpylne do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych - co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b) szczegółowe wymagania dla pojazdów wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122): -pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości -konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, -pojazdy muszą być wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujnik zapisujący dane o miejscach wyładunku odpadów, system ten musi umożliwiać sporządzanie miesięcznych raportów z tras pojazdów, które Wykonawca musi przekazywać je Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca w formie elektronicznej wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt. -pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, -pojazdy powinny być wyposażone w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych c) wymagania dla bazy magazynowo - transportowej wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122): -baza magazynowo - transportowa musi być usytuowana na terenie Gminy Szczuczyn, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, -baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, -teren bazy magazynowo - transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, -miejsce magazynowania zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, -teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w narzędzia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, -baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową- w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, -na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.test.um.szczuczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn. SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1891

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe