Dziś jest: Sobota 03 grudnia 2022, Imieniny: Franicszka, Ksawerego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2014 roku
Data obowiązywania: 2014-09-01 - 2014-09-11

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w proj. o nr WND-POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środków EFS, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduk. świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduk. POKL 2007-2013 realizowanym przez Urząd Miejski w Szczuczynie

Szczuczyn: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w proj. o nr WND-POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środków EFS, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduk. świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduk. POKL 2007-2013 realizowanym przez Urząd Miejski w Szczuczynie
Numer ogłoszenia: 289738 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 086 2735080, faks 086 2735081.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://test.um.szczuczyn.pl/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://test.um.szczuczyn.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w proj. o nr WND-POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środków EFS, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduk. świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduk. POKL 2007-2013 realizowanym przez Urząd Miejski w Szczuczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND-POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie w terminie od podpisania umowy do 30.06.2015 r. Miejsce realizacji usług edukacyjnych to Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 3 części, z których każda będzie oceniana odrębnie. Część 1: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w klasie IV: 66 godzin w roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie. Część 2: Przeprowadzenie koła zainteresowań z informatyki w klasie IV: 66 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie. Część 3: Przeprowadzenie koła zainteresowań z historii w klasie IV: 66 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 w jednej grupie. 2.W ramach w/w części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 1)opracowania programu zajęć w formie pisemnej, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, zawierającego w szczególności: cel główny, cele szczegółowe, treści nauczania, procedury osiągania celów (metody i formy pracy, środki dydaktyczne), przewidywane osiągnięcia/efekty, ewaluacja zajęć; 2)systematycznego prowadzenia dzienników usług edukacyjnych oraz list obecności uczniów na zajęciach (według wzoru, który przekaże Zamawiający); 3)sporządzania miesięcznych kart pracy (według wzoru, który przekaże Zamawiający); 4)przygotowania pisemnych semestralnych sprawozdań określających stopień realizacji wskaźników 5)przeprowadzenia testów na wejściu (diagnoza poziomu wiedzy i umiejętności uczniów), po każdym semestrze i na wyjściu oraz ich dogłębna analiza; 6)rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych zgodnie z harmonogramem i programem zajęć; 7)niezwłocznego informowania kierownika projektu o zaistniałych trudnościach mających wpływ na prawidłową realizację usługi edukacyjnej; 8)sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć; 9)dbania o jakość i terminowość prowadzonych zajęć; 10)wykorzystania sprzętu komputerowego, programów multimedialnych i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu oraz dbałość o ich należyty stan; 11)dbania o stan pomieszczeń, przestrzeganie ich regulaminów oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za środki udostępnione przez szkołę na potrzeby realizacji zajęć; 12)umożliwienia obserwacji zajęć oraz kontroli frekwencji uczestników na zajęciach przez kierownika projektu, asystenta merytorycznego, dyrektora szkoły oraz stosowanie się do ich zaleceń; 13)poddania się kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Wdrażającą oraz inne. 3.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6.Miejscem realizacji zamówienia jest Szkoła Podstawowa w Szczuczynie. 7.Wykonawcy zobowiązują się do świadczenia usług edukacyjnych według planów zajęć przygotowanych przez kierownika projektu, dostosowanych do szkolnych planów lekcji i możliwości organizacyjnych szkoły. Wykonawca musi w pełni dostosować się do planu zajęć, co wymagać będzie dyspozycyjności Wykonawcy. Powyższe podyktowane jest m.in. koniecznością dostosowania planu zajęć do szkolnych planów lekcji, możliwości organizacyjnych szkoły i dostępności sal, w których będą odbywały się zajęcia oraz organizacji dowożenia uczniów. 8.Jednostka: 1 godzina lekcyjna zajęć w SIWZ wynosi 45 minut zegarowych. 9.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia (liczba części 3). Wykonawca na każdą część składa oddzielną ofertę. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale VII SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale VII SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach o których mowa w rozdziale VII SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie jedną osobą, która: a)posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz szczegółowe kwalifikacje określone w Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.), b)posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi w klasach szkół podstawowych w ostatnich ośmiu latach w przypadku zajęć koła zainteresowań z informatyki i historii lub co najmniej roczne doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi w klasach szkół podstawowych w ostatnich ośmiu latach w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego. Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia - w zakresie wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca załącza do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://test.um.szczuczyn.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie ośw

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2292

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe