Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2014 roku
Opublikowano: 2014-11-17

Ogłoszeniu o zamówieniu: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szczuczyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Szczuczyn: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szczuczyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Numer ogłoszenia: 376222 - 2014; data zamieszczenia: 17.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn , Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 86 273 50 80, faks 86 273 50 81.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.test.um.szczuczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szczuczyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szczuczyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: 1.1.  część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szczuczyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1)                ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2)   ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3)ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 1.2.             część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Szczuczyn. Zakres zamówienia obejmuje: 1)       obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2)          ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3)         ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4)             ubezpieczenie Assistance, 1.3. część III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szczuczyn. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2.Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych; Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. 3.Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1a, 1b i 1c Rozdziału IV SIWZ, tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 4.W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 3.1.2 i opisanych w załączniku nr 1b Rozdziału IV SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia, z zastrzeżeniami Zamawiającego dotyczącymi wyrównywania okresów ubezpieczenia AUTO CASCO i NNW kierowcy i pasażerów oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o których mowa w Rozdz. IV niniejszej SIWZ i w umowie. 5.Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 6.Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. 7.Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 8.Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej oraz instytucji kultury. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę. 8.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 9.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Rozdziału IV SIWZ: Załącznik nr 1: Postanowienia wspólne i informacje ogólne; Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Szczuczyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Szczuczyn, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szczuczyn, dotyczący części III zamówienia; Załącznik nr 2: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 3: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 4: Wykaz pojazdów, Załącznik nr 5: Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, Załącznik nr 6: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy). 10. W załącznikach nr 1a, 1b i 1c oraz nr 4 do Rozdziału IV niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek i ubezpieczane osoby wg stanu na dzień 7.11.2014 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.01.2015 r. mienia i osób wg stanu na dzień 31.12.2014 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanych, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie ze wzorami umów załączonych do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.test.um.szczuczyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój numer 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szczuczyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szczuczyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1)                ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2)   ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3)            ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4)             ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Szczuczyn.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Szczuczyn. Zakres zamówienia obejmuje: 1)       obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2)          ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3)         ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4)ubezpieczenie Assistance,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szczuczyn. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szczuczyn. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 5

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2637

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe