Dziś jest: Sobota 03 grudnia 2022, Imieniny: Franicszka, Ksawerego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2014 roku
Opublikowano: 2014-11-04

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Szczuczyn na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.szczuczyn.um.bip.waw.pl/
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie www.test.um.szczuczyn.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczuczynie,

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

 

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Szczuczyn tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

 

ROK 2014

Oferty złożone w trybie 19a:

I. 4 listopada 2014 r. Miejski Klub Sportowy „WISSA” złożył ofertę na realizację projektu pn. „, Rozwój kultury fizycznej poprzez piłkę nożną” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do12 listopada 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pod adresem: 19-230 Szczuczyn, ul. Plac Tysiąclecia 23 lub mailem na adres: um@ szczuczyn.pl

  

II. 4 listopada 2014 r. Miejski Klub Sportowy „WISSA” złożył ofertę na realizację projektu pn. „Szkolenie sportowe dzieci w celu przygotowania do udziału w rozgrywkach ligowych i udział w tych rozgrywkach ligowych” w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do 12 listopada 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pod adresem: 19-230 Szczuczyn, ul. Plac Tysiąclecia 23 lub mailem na adres: um@ szczuczyn.pl

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2055

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe