Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-01-21 - 2013-02-26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewid. Chojnowo

 

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

z dnia 21 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 1. Nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewid. Chojnowo Gm. Szczuczyn:
  - działka o nr geod. 32 o pow. 0,18 ha, KW LM1G/00023091/6,
  - właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,
  - wg rodzaju użytków: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • nieruchomość położona jest śródpolnie, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej; oddalona (w linii prostej): ok. 958 m w kierunku północnym od najbliższej zabudowy wsi Chojnowo, ok. 1,14 km od drogi krajowej nr 58 i ok. 2,42 km od Szczuczyna. Graniczy: od strony południowej z lasem, od strony wschodniej z działką, z której w przeszłości wydobywano kopaliny pospolite, zaś od strony północnej i zachodniej z drogami polnymi, za którymi rozciągają się użytki rolne. Posiada kształt zbliżony do prostokąta przylegającego dwoma bokami do drogi o nawierzchni gruntowej. Działkę w części północnej porasta roślinność trawiasta, na której składowane są punktowo gromady kamieni i odpadów betonowych. Natomiast część południowa porośnięta jest drzewostanem sosnowym (młodnik). Nieruchomość nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej służącej produkcji rolnej lub leśnej. Dojazd do działki dobry z drogi gminnej transportu rolnego o nr geod. 123/2,
 • dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomości brak jest planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, zaś ze względu na ogólną skalę rysunków gminy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie ma dla tego terenu szczegółowych ustaleń. Zatem nie przewiduje się zmiany obecnego sposobu jej użytkowania; działka położona jest w sąsiedztwie użytków rolnych predysponowanych do zalesień i leśnych; nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu,
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza: – 3.500,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego (wtorek) 2013 r. o godz.1000 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (sala konferencyjna – prawa oficyna).
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 500,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min 40,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 20 lutego b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy tut. urzędu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 492,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. 86 273-50-80 wew. 26.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2715

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe