Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-01-21 - 2013-02-26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewid. Chojnowo

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

z dnia 21 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 1. Nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewid. Chojnowo Gm. Szczuczyn, składająca się z działek:
  - nr geod. 33 o pow. 0,32 ha i nr 134 o pow. 0,03 ha, KW LM1G/00023091/6,
  - właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,
 • nieruchomość o nr geod. 33 położona jest śródpolnie, w pobliżu drogi gruntowej; oddalona (w linii prostej): ok. 958 m w kierunku północnym od najbliższej zabudowy wsi Chojnowo, ok. 1,14 km od drogi krajowej nr 58 i ok. 2,42 km od Szczuczyna. Graniczy: od strony wschodniej, południowej i zachodniej z lasem, zaś od strony północnej z użytkami rolnymi. Posiada kształt zbliżony do prostokąta. Z terenu działki wydobywano w przeszłości kopaliny pospolite. Działka nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej. Teren działki w części północnej obniżony od 4,0 – 6,0 m. poniżej poziomu przyległego terenu, w części zachodniej, południowej i częściowo wschodniej zakrzaczony, porośnięty samosiewami sosny. Obsługa komun. do drogi transportu rolnego odbywa się poprzez wydzieloną działkę wjazdu o nr geod. 134, • według rodzaju użytków działka nr 33 w całości stanowi użytki kopalne – K, natomiast działka nr 134 w całości stanowi drogę – dr.,
 • dla terenu na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości brak jest planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, zaś ze względu na ogólną skalę rysunków gminy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie ma dla tego terenu szczegółowych ustaleń. Zatem nie przewiduje się zmiany obecnego sposobu jej użytkowania; działki położone są w sąsiedztwie użytków rolnych predysponowanych do zalesień i leśnych; nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu,
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza: – 6.500,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1.  Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego (wtorek) 2013 r. o godz.1100 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (sala konferencyjna – prawa oficyna).
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 1.300,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min 70,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 20 lutego b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy tut. urzędu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 615,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. 86 273-50-80 wew. 26.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2861

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe