Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-01-21 - 2013-02-26

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewid. Dołęgi

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM

z dnia 21 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

 OGŁASZA II OGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 1. 1. Nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewid. Dołęgi Gm. Szczuczyn: 
  - działka o nr geod. 29 o pow. 0,10 ha. KW LM1G/00023093/0,
  - właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,
 • nieruchomość położona jest śródpolnie, w pobliżu drogi gruntowej. Oddalona (w linii prostej): ok. 156 m w kierunku północno – wschodnim od najbliższej zabudowy wsi Dołęgi, ok. 195 m od drogi utwardzonej łączącej wieś Dołęgi ze wsią Jambrzyki, ok. 1,08 km od drogi utwardzonej Szczuczyn-Kolno i ok. 3,24 km od Szczuczyna. Graniczy: od strony wschodniej, południowej i północnej z lasem, zaś od zachodniej z użytkami rolnymi. Posiada kształt zbliżony do trapezu. Z terenu działki wydobywano w przeszłości kopaliny pospolite. Teren działki z licznymi dołami po wydobywanych kopalinach, częściowo zakrzaczony. Brak urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomość obecnie nie użytkowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,
 • według klasoużytków działka zawiera w całości stanowi: „użytki kopalne – K”,
 • teren obejmujący działkę nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczuczyn działka znajduje się w obszarze określonym jako lasy i grunty leśne. Nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu, • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,
 • powodem wyboru formy przetargu jest fakt, że działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza: – 1.500,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. W przetargu mogą brać udział tylko osoby będące właścicielami działek sąsiednich bezpośrednio do niej przylegających, oznaczonych nr geod. 10, 27, 30 i nr 32/2.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego (wtorek) 2013 r. o godz. 1400 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (sala konferencyjna – prawa oficyna).
 3. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 300,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min. 20,00 zł.
 4. Wadium należy wpłacić gotówką na konto tut. urzędu w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 20 lutego b.r. włącznie. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy tut. urzędu.
 5. Zamiar wzięcia udziału w przetargu należy zgłosić w dniu 21 lutego 2013 r. do godz.1500 w tut. urzędzie, pokój nr 5 (parter lewa oficyna) wraz z dowodem wpłaty wadium.
 6. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniu 22 lutego 2013 r.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 8. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 9. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 492,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 10. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 11. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. 86 273-50-80 wew. 26.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2872

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe