Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-01-21 - 2013-02-26

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż: Niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w rejonie ul. Nadstawnej w Szczuczynie

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM

z dnia 21 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA II OGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 1. Niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w rejonie ul. Nadstawnej w Szczuczynie:
  - działka o nr geod. 1038 o pow. 0,1039 ha. KW LM1G/00000964/0,
  - właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,
 • nieruchomość położona jest w atrakcyjnej części miasta, w pobliżu ul. Nadstawnej, posiadającej nawierzchnię utwardzoną. Ruch pojazdów mało intensywny. Oddalona (w linii prostej): ok. 46 m od ul. Nadstawnej, ok. 67 m od rzeki Wissy. Ma kształt prostokąta. Od strony południowej graniczy z użytkami rolnymi, od strony północnej graniczy z rowem, do którego odprowadzane są wody opadowe z kanalizacji deszczowej pobliskich ulic, od strony wschodniej sąsiaduje z ciekiem wodnym, zaś od strony zachodniej z zabudową zagrodową. Teren nieruchomości płaski, lekko opadający w kierunku wschodnim. Od strony południowej ogrodzona przęsłami betonowymi. Na ok. 2/3 powierzchni wykorzystywana jako ogród warzywny. Nieruchomość pozbawiona dojazdu i infrastruktury technicznej. Posiada możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową znajdująca się w ul. Nadstawnej, po ustanowieniu służebności przesyłu,
 • według klasoużytków działka zawiera: R V – 0,0996 ha, W-R V – 0,0043 ha,
 • zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyna nieruchomość znajduje się w kompleksie urbanistycznym oznaczonym symbolami: B17 MRj – tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz B29 RP-RZ – tereny użytków rolnych i zielonych, bez prawa zabudowy,
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,
 • powodem wyboru formy przetargu jest fakt, że działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza: – 4.800,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. W przetargu mogą brać udział tylko osoby będące właścicielami, bądź też współwłaścicielami, działek sąsiednich bezpośrednio do niej przylegających, oznaczonych nr geod. 1037 i nr 1039.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego (wtorek) 2013 r. o godz.1300 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (sala konferencyjna – prawa oficyna).
 3. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 900,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min. 50,00 zł.
 4. Wadium należy wpłacić na konto tut. urzędu w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 20 lutego b.r. włącznie. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy tut. urzędu.
 5. Zamiar wzięcia udziału w przetargu należy zgłosić w dniu 21 lutego 2013 r. do godz.1500 w tut. urzędzie, pokój nr 5 (parter lewa oficyna) wraz z dowodem wpłaty wadium.
 6. Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniu 22 lutego 2013 r.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 8. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 9. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 492,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 10. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 11. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. 86 273-50-80 wew. 26.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2879

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe