Dziś jest: Poniedziałek 10 sierpnia 2020, Imieniny: Bogdana, Borysa .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-04-22 - 2013-05-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w mieście Szczuczyn

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.test.um.szczuczyn.pl


Szczuczyn: Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w mieście Szczuczyn
Numer ogłoszenia: 157384 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn , Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 86 273 50 80, faks 86 273 50 81.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.test.um.szczuczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w mieście Szczuczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w mieście Szczuczyn. W zakres prac wchodzi: - roboty ziemne tj, plantowanie terenu, wykopy, - wykonanie ogrodzenia placu zabaw z przęseł z kształtowników wraz z cokołem, - wykonanie nawierzchni utwardzonej tj. chodnika i zatoczki z kostki betonowej - nasadzenia krzewów ozdobnych, - dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów zagospodarowania terenu, tj. - zestawu zabawowego składającego się z elementów określonych szczegółowo w dokumentacji i przedmiarze robót, - piaskownicy sześciobocznej, - ławek z oparciem, - koszy na śmieci metalowych z daszkiem, - huśtawki wahadłowej (podwójnej siedzisko proste + pampers), - huśtawek wagowych, - sprężynowców (bujaków) typ konik i kwiat, - stojaka na rowery, - huśtawki karuzelowej ze stali wraz z siedziskami, - tablicy regulaminu, - ławostołu. Dokumentacja projektowa, oraz przedmiar robót stanowią integralną część SIWZ z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały i wyroby, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych tj. takich, które mają te same parametry, cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji. Ich, jakość nie może być gorsza, od jakości określonych w dokumentacji produktów oraz powinny mieć parametry nie gorsze niż produkty wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Dokumenty te winny zostać dołączone do składanej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzucenia oferty z powodu braku równoważności..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Doposażenie placu zabaw w wysokości nie większej jak 30% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.00-2, 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.07.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie wykazu - załącznik nr 4 do SIWZ, robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów, potwierdzających, że roboty budowlane, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi wykazać, że w tym okresie wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na budowie placu zabaw (w tym - robotach polegających na zagospodarowaniu terenu) o wartości min. 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) złotych brutto każde. Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót w okresie pięciu lat celem uzyskania wymaganej wartości kwotowej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony poprzez: a) złożenie wykazu - załącznik nr 5 do SIWZ, osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osobę, która będzie pełniła funkcje wymienione poniżej, spełniające następujące wymagania: 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2 Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, sporządzony metodą szczegółową (dokument ten stanowi jedynie dokument poglądowy i nie będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert) 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.test.um.szczuczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A, 19-230 Szczuczyn, pokój numer 5 - piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A, 19-230 Szczuczyn, sekretariat pokój numer 3 - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2609

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe