Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-02-19 - 2013-03-11

Ogłoszenie zamówienia publicznego na: Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie: ulicy Krzywej (104242B), ulicy Sobieskiego (104253B) i ulicy Pawełki (104260B)

 

Szczuczyn: Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie: ulicy Krzywej (104242B), ulicy Sobieskiego (104253B) i ulicy Pawełki (104260B)
Numer ogłoszenia: 69126 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 086 2735080, faks 086 2735081.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.test.um.szczuczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie: ulicy Krzywej (104242B), ulicy Sobieskiego (104253B) i ulicy Pawełki (104260B).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg gminnych w Szczuczynie: ulicy Krzywej, ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki. Zakresem opracowania jest przebudowa ulicy Krzywej oraz odcinka ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki w Szczuczynie. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi lokalnej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-2 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej. Istniejąca nawierzchnia będzie wyrównana lub wzmocniona mieszanką mineralno-asfaltową. Szerokość jezdni na ulicy Krzywej będzie wynosić od 6m do 7m, a szerokość chodników od 1,2m do 2,2m. Szerokość jezdni na odcinku ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki będzie wynosić od 6m do 11m, a szerokość chodnika będzie wynosić od 1,8m do 3m. Przebudowa ulicy Krzywej będzie polegała na rozbiórce istniejących krawężników i chodników, na poprawieniu odwodnienia ulicy poprzez wykonanie remontu istniejących studzienek ściekowych, na wykonaniu lokalnego frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu podbudowy na poszerzeniu jezdni z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego, na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową, ułożeniu warstwy jezdnej z betonu asfaltowego, wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej grafitowej z opaską żółtą, wykonaniu nawierzchni wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej szarej. Przebudowa części ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki od skrzyżowania z ulicą Wąsoską do skrzyżowania z ulicą Majewskiego będzie polegała na rozbiórce istniejących krawężników i chodników, na poprawieniu odwodnienia ulicy poprzez wykonanie remontu istniejących studzienek ściekowych, na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową, na ułożeniu warstwy jezdnej z betonu asfaltowego, na wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej grafitowej z opaską żółtą, wykonaniu nawierzchni wjazdów z betonu asfaltowego. Zaprojektowano na ulicy Krzywej trzy łuki poziome o następujących parametrach: W1 = 0+023,5 ;a=3,7g ;R =400m; T =11,63m; Ł=23,24m; z=0,17m W2 = 0+135,8 ;a=4,5g ;R =300m; T =10,61m; Ł=21,20m; z=0,19m W3 = 0+168,0 ;a=47,8g ;R =25m; T =9,85m; Ł=18,78m; z=1,87m Zaprojektowano na odcinku ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki dwa łuki poziome o następujących parametrach: W1 = 0+005,5 ;a=3,5g; R =200m; T= 5,50m; Ł=11,00m; z=0,08m W2 = 0+050,1;a=70,7g; R =10m; T =6,20m; Ł=11,10m; z=1,77m Profil podłużny Zachowano niweletę istniejących ulic zwiększając rzędne terenu od 6cm do 12cm w celu wykonania wyrównania poprzecznego mieszankami mineralno-asfaltowymi oraz ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Na ulicy Krzywej wykonano lokalne wyrównania podłużne przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej w celu poprawienia odwodnienia jezdni. Zaprojektowano następujące spadki podłużne na projektowanych drogach gminnych: - na ulicy Krzywej od 0,3% do 1,2%, - na odcinku ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki 1,2%. Przekroje normalne Ulica Krzywa a- szerokość jezdni: - w km 0+000÷0+011,87 przejście z szerokości 10m na 6m - w km 0+011,87÷0+113,17 szerokość 6m - w km 0+113,17÷0+125,17 przejście z szerokości 6m na 6,5m - w km 0+125,17÷0+146,37 szerokość 6,5m - w km 0+146,37÷0+158,11 przejście z szerokości 6,5m na 7m - w km 0+158,11÷0+218 szerokość 7m - w km 0+218÷0+220 przejście z szerokości 7m na 7,5m b- spadki poprzeczne jezdni - w km 0+000÷0+011,87 przejście ze spadku daszkowego 0,5%/1% na 2%/2% - w km 0+011,87÷0+218 daszkowy 2%/2% - w km 0+218÷0+220 przejście z daszkowego 2%/2% na 2%/1,5% c- szerokość chodników od 1,2m do 2,2m, d- spadek poprzeczny chodników 2% w stronę jezdni. Odcinek ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki a szerokość jezdni: - w km 0+000÷0+040 przejście z szerokości 6m na 11m - w km 0+040÷0+055 przejście z szerokości 11m na 10m b spadki poprzeczne jezdni - w km 0+000÷0+030 spadek daszkowy 2%/2% - w km 0+030÷0+046 przejście z spadku daszkowego na jednostronny 1% - w km 0+046÷0+055 spadek jednostronny 1% w lewo c szerokość chodników od 1,8m do 3m, d spadek poprzeczny chodników 2% w stronę jezdni. Konstrukcja i technologia nawierzchni Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni na ulicach: a- na ulicy Krzywej, na odcinku ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki oraz na zjazdach bitumicznych dla kategorii ruchu KR-2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm o grubości 4cm, - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8mm przy minimalnej grubości warstwy 2cm, - istniejąca nawierzchnia bitumiczna grubości średniej 6cm, - istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 25cm. b- na ulicy Krzywej na poszerzeniu jezdni w km 0+015÷0+065; 0+155÷0+165 po stronie lewej dla kategorii ruchu KR-2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm o grubości 4cm, - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8mm przy minimalnej grubości warstwy 2cm, - górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm o grubości 6cm, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm. c- na skrzyżowaniu ulicy Krzywej z ulicą Przelotną oraz na skrzyżowaniu odcinka ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki z ulicą Nadstawną dla kategorii ruchu KR-1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm o grubości 4cm, - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8mm przy minimalnej grubości warstwy 2cm, - istniejąca podbudowa brukowa. Skrzyżowania i zjazdy bitumiczne Na ulicy Krzywej zaprojektowano następujące skrzyżowania z ulicami i drogami bocznymi : - na początku odcinka w km 0+000 dojazd do skrzyżowania z drogą krajową nr 61 ulica Kilińskiego, pozostawiono łuk wyokrąglający na skrzyżowaniu po stronie prawej 6m, - w km 0+167,5 po stronie prawej skrzyżowanie z ulicą Przelotną, projektowana nawierzchnia na skrzyżowaniu na długości 8m, zaprojektowano łuki wyokrąglające na skrzyżowaniu odpowiednio 3m i 4m, - na końcu odcinka w km 0+220 dojazd do skrzyżowania z ulicą Plac Tysiąclecia i z drogą dojazdową z kostki brukowej przy gimnazjum, zaprojektowano łuk wyokrąglający na drodze dojazdowej 3m. Na odcinku ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki zaprojektowano następujące skrzyżowania z ulicami oraz zjazdy bitumiczne: - w km 0+005,5 po stronie prawej skrzyżowanie z ulicą Sobieskiego, projektowana nawierzchnia na skrzyżowaniu na długości 14m, zaprojektowano łuki wyokrąglające na skrzyżowaniu odpowiednio 3m i 10m, - w km 0+007,5 po stronie lewej skrzyżowanie z ulicą Nadstawną, projektowana nawierzchnia na skrzyżowaniu na długości 6m, zaprojektowano łuki wyokrąglające na skrzyżowaniu odpowiednio 4m i 5m, - w km 0+027,5 po stronie prawej zjazd bitumiczny na przystanek autobusowy, zjazd na długości 3,5m, szerokość zjazdu 18m, zjazd od strony jezdni obramowany krawężnikiem betonowym zjazdowym o wymiarach 22x20cm, - w km 0+042 po stronie prawej skrzyżowanie z ulicą Pawełki ze zjazdem bitumicznym na zatokę postojową, projektowana nawierzchnia na skrzyżowaniu na długości 12m, zaprojektowano łuki wyokrąglające na skrzyżowaniu odpowiednio 4m i 7m. Chodniki, zatoki i zjazdy bramowe - na ulicy Krzywej Zaprojektowano chodnik w km 0+000÷0+220 z obu stron jezdni z kostki brukowej grafitowej z opaską żółtą na podsypce cementowo-piaskowej. Szerokość chodnika jest zmienna i wynosi od 1,2m do 2,2m. Chodnik od strony jezdni obramowany będzie krawężnikiem betonowym 20x30cm na ławie betonowej B-10 z oporem, a od strony posesji obrzeżem betonowym 20x6cm, fundamentem ogrodzenia lub elewacją budynku. Zaprojektowano zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej w km 0+002L; 0+018,5L; 0+020,5P; 0+038,5L; 0+048,5P; 0+052L; 0+069,5P; 0+082P; 0+086,5L; 0+096,5P; 0+101,5L; 0+117P; 0+130,5P; 0+142,5L; 0+166,5L; 0+177,5L; 0+196,5L;. Od strony posesji zjazdy będą obramowane krawężnikiem betonowym o wymiarach 22x15cm na ławie betonowej. W obrębie przejść dla pieszych należy zastosować krawężnik zaniżony 22x20cm. - na odcinku ulicy Sobieskiego i ulicy Pawełki Zaprojektowano chodnik w km 0+000÷0+055 po obu stronach z kostki brukowej betonowej grafitowej z opaską żółtą grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik od strony jezdni obramowany będzie krawężnikiem betonowym 20x30cm na ławie betonowej B 10 z oporem, a od strony posesji obrzeżem betonowym 20x6cm lub fundamentem ogrodzenia. Szerokość chodnika jest zmienna i wynosi od 1,8m do 3m. W obrębie przejść dla pieszych należy zastosować krawężnik zaniżony 22x20cm. Odwodnienie Na całym odcinku zachowano powierzchniowy spływ wód opadowych z odprowadzeniem do istniejących studzienek ściekowych oraz na przyległy teren. Istniejące studzienki ściekowe na ulicy Krzywej w ilości 3 sztuk oraz na ulicy Pawełki w ilości 3 sztuk należy wyremontować i wyregulować do projektowanej wysokości warstwy ścieralnej. UWAGA: ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY materiały do wbudowania w następujących ilościach i asortymentach. 1 krawężnik betonowy o wym. 30x20cm 382m 2 krawężnik betonowy o wym. 22x20cm 142m 3 krawężnik betonowy o wym. 22x15cm 100m 4 krawężnik betonowy o wym. 30x20cm (skos lewy) 24m 5 krawężnik betonowy o wym. 30x20cm (skos prawy) 24m 6 obrzeże betonowe o wym. 20x6cm 122m 7 kostka brukowa betonowa grafitowa o grub. 6cm 660m2 8 kostka brukowa betonowa żółta o grub. 6cm 164m2 9 kostka brukowa betonowa szara o grub. 8cm 192m2 Materiały składowane będą na placu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Szczuczynie przy ulicy Sienkiewicza 1. Koszt załadunku, przewozu i rozładunku na miejsce spoczywa na WYKONAWCY. W dniu przekazania placu budowy ww materiały zostaną protokolarnie przekazane WYKONAWCY.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 złotych

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone poprzez wykonawcę.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie wykazu - załącznik nr 4 do SIWZ, robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów, potwierdzających, że roboty budowlane, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi wykazać, że w tym okresie wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie nawierzchni drogowej wraz z chodnikami o długości powyżej 200 mb. na kwotę minimalną 180 tyś. złotych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone poprzez wykonawcę.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone poprzez wykonawcę.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie wykazu - załącznik nr 5 do SIWZ, osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osobę, która będzie pełniła funkcje wymienione poniżej, spełniające następujące wymagania: - 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży drogowej, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami, wraz ze złożeniem oświadczenia, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone poprzez wykonawcę.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone poprzez wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, sporządzony metodą uproszczoną z tabelą elementów scalonych (dokument ten stanowi jedynie dokument poglądowy i nie będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert). 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określa warunki dokonania tych zmian w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, w następstwie, których wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych wykonawcy robót budowlanych, których wykonanie rzutuje na termin wykonania zamówienia podstawowego. 2) Zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych do kierowania robotami, wskazanych w ofercie wykonawcy, może zostać zaakceptowana wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe tych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zmiana musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i musi być zaakceptowana przez zamawiającego. 3) Powierzenie podwykonawcom innej części przedmiotu zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy lub części niewskazanej w ofercie wykonawcy. 4) Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót. 5) Zmiana wysokości ceny umownej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 2. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.test.um.szczuczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A, 19-230 Szczuczyn, pokój numer 5 (piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61A, 19-230 Szczuczyn, pokój numer 1 - sekretariat (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3184

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe