Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-04-17 - 2013-04-29

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn”.

Szczuczyn, dnia 16.04.2013 roku

Znak sprawy: RRI.271.02.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759/

I. Zamawiający:
Gmina Szczuczyn

ul. Plac Tysiąclecia 23

tel. 86 273 50 80, faks 86 273 50 80

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn”.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn. Odbiór azbestu z posesji mieszkańców gminy nastąpi bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania.

1.1. Zakres rzeczowy:

Przygotowanie do transportu, ważenie odpadów, załadunek i transport azbestu na miejsce składowania (utylizacji) i utylizacja leży po stronie Wykonawcy. Transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym tonażu ze względu na konieczność dojazdu do miejsc trudnodostępnych (wąskie ulice). Masa odpadów azbestowych oszacowana została na podstawie powierzchni dachowej (przemnożenie powierzchni dachowej przez ciężar jednostkowy płyty azbestowo - cementowej), a następnie będzie potwierdzana przez Wykonawcę na podstawie ważenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie gminy, z którego będzie przekazywany protokół sporządzony przez upoważnionego pracownika.

Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., nr 71, poz. 649).

Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych.

Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Wykonawca robót zobowiązuje się do utylizacji materiałów zawierających azbest zebranych z terenu Gminy Szczuczyn (przekazania na składowisko odpadów).

W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową:

kartę przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych;

pisemne oświadczenia właścicieli posesji objętej projektem, stwierdzające:

a) uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi,

b) w czasie realizacji usługi nie wyrządzenie szkód,

c) zakończenie usługi w terminie.

Protokół przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy.

Każdy właściciel posesji będzie potwierdzał szacunkową ilość odpadu protokołem przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy. Dowodem wywiezionego odpadu będzie karta przekazania odpadu pochodzącego z danej nieruchomości.

Zbiorcze zestawienie posesji, rodzaju usługi oraz ilości uzyskanego odpadu.

Przewidywana ilość odpadu przeznaczona do utylizacji około 160 ton, zeskładowanych na nieruchomościach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do utylizacji. Uzależnione jest to wielkością otrzymanej z WFOŚiGW w Białymstoku dotacją, oraz zaproponowaną przez Wykonawcę ceną za utylizację 1 tony materiałów azbestowych.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z przedstawioną na liście przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego (odbiór odpadu z około 46 posesji zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Szczuczyn).

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Usługa wymaga ważenia odebranych materiałów (każda partia). W związku z tym ważenie należy dokonać w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 – 15.00. Koszt ważenia pokrywa Wykonawca.

 

2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów
CPV – 90650000-8

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

6. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipiec 2013 roku.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego zał. nr 1,

1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału bul kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,

1.3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania oraz dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających:

a) że, prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do Zapytania,

b) spełnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów - wg wzoru stanowiącego załącznik 4 do Zapytania,

c) dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania,

d) posiadanie aktualnego zezwolenie w formie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydane przez właściwy do tego organ kopia decyzji,

e) posiadanie umowy z firmą, w której będą unieszkodliwione odpady azbestowe – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Zapytania, wraz z kopią w/w umowy,

f) dysponowanie osobami, które ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na temat usuwania wyrobów zawierających azbest – wg. wzoru stanowiącego załączniki nr 7 i 8 do Zapytania,

g) posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – kopia polisy.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.2, może być dostarczony przed podpisaniem umowy.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w powyższej sprawie, są: Pan Waldemar Filipkowski – Kierownik Ref. RI, Pani Anna Romaniuk – Inspektor Ref. RI, Pan Bogusław Ramotowski – Podinspektor Ref. RI, nr tel. 862735080 w. 17, fax. 862735081.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na:

Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61, 19-230 Szczuczyn

oznakowanym następująco:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn”

Termin składania ofert: 29.04.2013r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.04.2013r. godzina 10:10

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Oferty zostaną ocenione w dwóch etapach. W pierwszym etapie oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych określonych w SIWZ. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie i SIWZ zostaną odrzucone. Oferty, które będą spełniać wymogi formalne określone w SIWZ poddane zostaną ocenie na podstawie kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

6. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium, którym będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będzie cena.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena -100%.

Sposób oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie

Sposób punktowania

1

Cena

100 %

Cena ofertowa najniższa

------------------------------ x 100

Cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Formularz ofertowo-cenowy

2. Wzory dokumentów wymienione w części III Zapytania.

3. Projekt umowy

Artur Kuczyński

Burmistrz Szczuczyna

16.04.2013…..………………………………..

(data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie)

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3054

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe