Dziś jest: Środa 12 sierpnia 2020, Imieniny: Cecylii, Leszka .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2015 roku
Opublikowano: 2015-08-06

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu marki MERCEDES - BENZ model 0303 nr rej. BGR W206

Przedmiot sprzedaży: Autobus MERCEDES –BENZ MODEL 0303, WERSJA 11R stanowiący mienie Gminy Szczuczyn

 

Sprzedający: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 273 50 80

Termin przetargu: 17.08.2015 r. o godz. 111 w siedzibie sprzedającego.

 

Przedmiot przetargu:

Dane identyfikacyjne:

Marka i model: MERCEDES –BENZ MODEL 0303, WERSJA 11R

Rodzaj pojazdu: autobus podmiejski 2 drzwiowy 73 osobowy

Liczba miejsc – 40 osoby

Nr rejestracyjny: BGR W206

Data pierwszej rejestracji – 19/11/1990r. (w kraju 01/06/2006)

Pojemność silnika, moc: 11309 ccm3, 165 kW(224KM)

Nr identyfikacyjny: WDB60013113063570

Kolor: Biały

Przebieg: około 1 430 000 km (pojazd w ciągłej eksploatacji)

Ogumienie – przednie 11R22.5 KORMORAN o zużyciu bieżnika około 50%, tył - 11R22.5 KORMORAN o zużyciu bieżnika około 50%

Badanie techniczne: ważne

OC - ważne

 

Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

Złożenie oferty stanowiącej załącznik Nr 1 i oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki MERCEDES –BENZ MODEL 0303, WERSJA 11R do dnia 17 sierpnia 2015 roku do godz. 11⁰⁰ w sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz wpłacenie wadium w wysokości 1 200,00 zł na konto Urzędu Miejskiego nr  25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 w terminie do 17.08.2015r., do godz. 11.00.

 

Formularz oferty wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.test.um.szczuczyn.pl.

 

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

Adres siedziby oferenta,

Numer PESEL/REGON, NIP,

Datę sporządzenia oferty,

Cenę ofertową,

Oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz że przyjmuje warunki bez zastrzeżeń - załącznik Nr 2 do Regulaminu  przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki MERCEDES –BENZ MODEL 0303, WERSJA 11R.

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu nr rej. BGR W206” Nie otwierać przed dniem 17.08.2015 roku godz. 111.

 

Cena wywoławcza 24 000,00 zł brutto ( dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/groszy) w tym 23% podatku VAT.

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w gdzinach pracy Urzędu (od 9.00 – 14.00) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Waldemarem Filipkowskim, tel. 693 391 305.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

 

Termin zawarcia umowy:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium,
  • nie zawiera danych określonych w ogłoszeniu i regulaminie lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inne wątpliwości.

 

Inne uwagi:

  • Przystępując do przetargu nabywca powinien zapoznać się ze stanem technicznym samochodu.
  • Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1619

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe