Dziś jest: Niedziela 09 sierpnia 2020, Imieniny: Ireny, Jana, Romana .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2015 roku
Data obowiązywania: 2015-11-25 - 2015-12-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn

Szczuczyn: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn
Numer ogłoszenia: 319636 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn , Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 86 273 50 80, faks 86 273 50 81.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.test.um.szczuczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wskazanych w opisie zamówienia z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczuczyn, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz 1399), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012r., oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn. 2. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest: 1) przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zlokalizowanej w regionie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podlaskim, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. RGO Zachodni, obszar Czartoria, 2) przekazywać odebrane od właścicieli frakcje odpadów zebranych selektywnie - w ramach zagospodarowania odpadów - do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach, z zastrzeżeniem, że jeśli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do RIPOK, o którym mowa w ppkt. 1. 3.Wykonawca zobowiązany jest: 1) odebrać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych z nieruchomości zamieszkałych ; 2) ponieść koszty zagospodarowania zebranych i przekazywanych odpadów komunalnych; 3) osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych tj. papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne- co najmniej 18% w 2016r.i 20% w 2017r, wskaźnik liczony zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 645) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych; 4) ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 45% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. wymaganych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 676) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów. Rozliczenie z ilości i rodzaju odpadów odbywać się będzie w oparciu o dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1973). 4. Charakterystyka Gminy Szczuczyn w kontekście wyceny przedmiotu zamówienia: 1) powierzchnia Gminy Szczuczyn wynosi 11560 ha, 2) Gmina składa się z miasta Szczuczyn i 29 sołectw (szacuje się, że do 3 % stanowi zabudowa kolonijna i w przysiółkach). Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty zapoznać się ze specyfiką gminy tj. z rozmieszczeniem nieruchomości zamieszkałych, ukształtowaniem terenu oraz systemem dróg gminy Szczuczyn w celu poprawnej wyceny zamówienia, 3) liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Szczuczyn wynosi 6482 osoby (w tym na wsi: 3007, w mieście: 3475)- dane na dzień 31.12.2014r., 4) systemem zbiórki odpadów komunalnych objęto wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Szczuczyn, 5) łączna liczba złożonych deklaracji na dzień przygotowania opisu przedmiotu zamówienia wynosi 1508 i obejmuje 4618 osób. Załączniki nr 8 i 9 przedstawiają szczegółowe zestawienie złożonych deklaracji w rozbiciu na ich lokalizacje, charakter zabudowy (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna), rodzaj gospodarstwa domowego oraz sposób gromadzenia odpadów. 6) szacuje się, że w trakcie trwania zamówienia liczba gospodarstw objętych systemem będzie ulegać zmianie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia zmian w harmonogramie odbiorów. Zmiany te nie mogą mieć wpływu na wysokość złożonej przez Przedsiębiorcę oferty w odniesieniu do zaproponowanych stawek odbioru odpadów z poszczególnych typów gospodarstw domowych w całym czasie realizacji przedmiotowego zamówienia. 5. Na terenie Gminy Szczuczyn obowiązuje system pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. 5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych. 5.2. Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: a) 60 l, b) 80 l, c) 110 l, d) 120 l, e) 240 l, f) 1100 l, g) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m³, 5.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia: 1) worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wg potrzeb mieszkańców, w ilości wynikającej bezpośrednio z ilości oddawanych odpadów, w zabudowie jednorodzinnej. 2) pojemników do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, w formie gniazd, w zabudowie wielorodzinnej, w ilości i o pojemności uzgodnionej z Zarządcami nieruchomości, zapewniającej właściwe gromadzenie odpadów w okresie między kolejnymi odbiorami. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwą, adresem, numerem telefonu Wykonawcy, zaopatrzone w specjalne (małe) otwory wrzutowe, wykonane z materiałów i w sposób zabezpieczający gromadzone odpady przed warunkami atmosferycznymi. 3) charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: a) materiał- folia polietylenowa LDPE lub HDPE b) pojemność- 120 l c) kolor- niebieski (z przeznaczeniem na papier), zielonym (z przeznaczeniem na szkło), żółtym (z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne), brązowym (z przeznaczeniem na odpady typu popioły, żużle w okresie od 1 października do 15 kwietnia ), d) worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, e) grubość- dostosowana do ilości i rodzaju odpadów, wykluczająca rozerwanie się worka (co najmniej 60 mikronów) 5.4. Właścicielom i Zarządcom nieruchomości, którzy nie wyposażą nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych, Wykonawca w porozumieniu z nimi, za dodatkową opłatą ponoszoną przez Właścicieli nieruchomości udostępni właściwe pojemniki (umożliwi zakup lub dzierżawę w cenach rynkowych) na czas wykonywania usługi. 5.5. Odbierane worki i pojemniki muszą być oznaczone indywidualnymi kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację adresu nieruchomości, z której pochodzą. Kody właścicielom nieruchomości dostarcza Wykonawca. 5.6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącego rejestru ilości oraz rodzaju odpadów odbieranych z poszczególnych nieruchomości. Rejestr ten prowadzony musi być w sposób elektroniczny, kompatybilny z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego. 6. Częstotliwość wywozu i rodzaje odpadów zbieranych z nieruchomości. 6.1. Rodzaje odpadów odbieranych z nieruchomości 1) komunalne odpady zmieszane (20 03 01) 2) papier i tektura (20 01 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01), 3) tworzywa sztuczne (20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02 ) 4) szkło (20 01 02), opakowania ze szkła (15 01 07) 5) popioły i żużle (19 01 12) w okresie od 1 października do 15 kwietnia . 6) meble i odpady wielkogabarytowe (20 03 07), 7) sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 03 23, 20 01 35, 20 01 36). 6.2. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram właścicielom nieruchomości, objętym systemem. 6.3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości: 1). zmieszanych odpadów komunalnych: - raz na tydzień z budynków wielolokalowych, - raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej 2) zebranych selektywnie tworzyw sztucznych, papieru i szkła: - raz w tygodniu z terenów zabudowy wielolokalowej. - raz na miesiąc z terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, 3) zebranych selektywnie popiołów i żużli w okresie od 1 października do 15 kwietnia: - 1 raz w miesiącu. 4) zebranych selektywnie: - mebli i odpadów wielkogabarytowych- 2 razy w roku. - sprzętów elektrycznych i elektronicznych- 2 razy w roku..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·          

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądz, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Szczuczynie nr 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert ( 03.12.2015r. do godz. 10.00). 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca powinien posiadać: a) zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczuczyn c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000- PLN ( sto tysięcy złotych ). Spełnienie powyższych warunków należy udokumentować poświadczonymi za zgodność kopiami dokumentów dołączonymi do oferty.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 200 Mg oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a)dysponowania specjalistycznym sprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122), w tym: -co najmniej 2 samochody specjalistyczne- bezpylne do selektywnego zbierania odpadów komunalnych - co najmniej 2 samochody specjalistyczne- bezpylne do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych - co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b) szczegółowe wymagania dla pojazdów wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122): - pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości -konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, - pojazdy muszą być wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujnik zapisujący dane o miejscach wyładunku odpadów, system ten musi umożliwiać sporządzanie miesięcznych raportów z tras pojazdów, które Wykonawca musi przekazywać je Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca w formie elektronicznej wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt. -pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, - pojazdy powinny być wyposażone w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. c) wymagania dla bazy magazynowo - transportowej wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122): -baza magazynowo - transportowa musi być usytuowana na terenie Gminy Szczuczyn, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, - baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, -teren bazy magazynowo - transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, -miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - miejsce magazynowania selektywnie zabranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, -teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w narzędzia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, -baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową- w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, -na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania. Dokument wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 98

·         2 - Termin płatności faktury - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie ze wzorem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.test.um.szczuczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, sekretariat, piętro budynku..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1838

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe