Dziś jest: Środa 12 sierpnia 2020, Imieniny: Cecylii, Leszka .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2015 roku
Opublikowano: 2015-08-13

Szczuczyn: Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Szczuczyn w roku szkolnym 2015/2016

Szczuczyn: Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Szczuczyn w roku szkolnym 2015/2016

Numer ogłoszenia: 208338 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn , Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 86 273 50 80, faks 86 273 50 81.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.test.um.szczuczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Szczuczyn w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Szczuczyn w tym: a) Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie - planowana liczba imiennych biletów 82 dla uczniów z następujących miejscowości: Brzeźno - 2, Bęćkowo - 4, Bzury - 6, Czarnowo - 1, Czarnówek - 2, Danowo - 1, Dołęgi - 2, Stare Guty - 3, Gutki - 2, Jambrzyki - 1, Koniecki Małe - 1, Kurki - 1, Lipnik - 4, Mazewo - 2, Milewo - 2, Niećkowo - 15, Niedźwiadna - 8, Niedźwiedzkie - 5, Obrytki - 2, Rakowo - 1, Skaje - 8, Świdry Awissa - 1, Tarachy - 3, Wólka - 1, Załuski - 2, Zacieczki - 2 b) Szkoła Podstawowa w Szczuczynie - planowana liczba biletów 149 dla uczniów z następujących miejscowości: Chojnowo - 12, Czarnówek - 5, Załuski - 3, Wólka - 4, Rakowo - 4, Zacieczki - 2, Obrytki - 5, Koniecki Rostroszewo - 2, Lipnik - 3, Tarachy - 5, Gutki - 2, Bęćkowo - 18, Stare Guty - 7, Stare Guty (Adamowo) - 2, Danowo - 4, Niećkowo - 21, Kędziorowo (Gm. Wąsosz) - 3, Jambrzyki - 5, Milewo - 3, Niedźwiadzkie - 2, Bzury - 16, Bzury (Zofijówka) - 2, Świdry Awissa - 19 Wskazana powyżej liczba biletów stanowi wielkość planowaną. Rzeczywista liczba zakupionych biletów miesięcznych będzie odpowiadała rzeczywistej liczbie uczniów korzystających z przewozów w danym miesiącu kalendarzowym. Rzeczywista liczba uczniów korzystających z przewozów będzie ustalana na poszczególne miesiące kalendarzowe do dnia 25 - go miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym będą wykonywane przewozy. Dowóz / odwóz uczniów będzie realizowany na podstawie biletów miesięcznych imiennych. Wydanie biletów w formie papierowej nastąpi za pośrednictwem dyrektora placówki oświatowej do której uczęszczają uczniowie. Bilet miesięczny winien być wystawiany od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego z zaznaczeniem, iż dotyczy dni nauki szkolnej zgodnie z organizacją roku szkolnego 2015/2016. Dowóz/ odwóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do placówek oświatowych będzie wykonywany w komunikacji regularnej (otwartej) w dni nauki szkolnej według rozkładu jazdy Wykonawcy. Rozkład jazdy winien przewidywać liczbę kursów, która zapewnia: dowóz uczniów z przystanków początkowych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ do placówek oświatowych przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, odwóz uczniów z placówek oświatowych do przystanków początkowych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Na przystankach Wykonawca jest zobowiązany umieścić czytelną informację (obok standardowego rozkładu jazdy) o godzinach odjazdów i przyjazdów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać aktualne przeglądy techniczne oraz oznakowanie informujące o tym, że służą do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów w jednym autobusie. Wykonawca zapewni opiekuna, którego zadaniem będzie sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie przewozu..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.500.00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.08.2015 r. do godz. 10.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: BS Szczuczyn 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty potwierdzenie dokonania przelewu bankowego. Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie jeżeli w chwili otwarcia ofert kwota wadium znajduje się na rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie (pok. Nr 14), a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przez spełnienie przedmiotowego warunku rozumie się posiadanie: - ważnej licencji na wykonywanie transportu drogowego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 6.09. 2001 r. o transporcie drogowym (t .j. Dz .U. z 2013r., poz. 1414 z póżń. zm.) , - ważnego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze obejmującym miejscowości wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ., wydanego na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (t .j. Dz .U. z 2013r., poz. 1414 z póżń. zm.). Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do dnia 28 sieprnia 2015r. zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego na obszarze obejmującym miejscowości wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie: oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ), dokumentu licencji , dokumentu zezwolenia (lub oświadczenia że do dnia 28.08.2015r. Wykonawca dostarczy stosowne zezwolenie).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ), metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ), metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ), metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przez spełnienie przedmiotowego warunku rozumie się posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250.000,00 zł Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia na podstawie: - oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ), - dokumentu opłaconej polisy, a w razie jej braku innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.test.um.szczuczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój nr 10 i 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, sekretariat Urzędu, piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1771

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe