Dziś jest: Piątek 14 maja 2021, Imieniny: Macieja, Bonifacego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2017 roku
Data obowiązywania: 2017-01-25 - 2017-02-03

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji przystanku komunikacji samochodowej w Szczuczynie przy ul. Sobieskiego, dz. nr ew. 1162/9 oraz częściowo 1150 i 457.

pieczęć komórki organizacyjnej

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2017 r.

 

I. Zamawiający:  Gmina Szczuczyn

Adres do korespondencji: 19-230 Szczuczyn, ul. Plac 1000 lecia 23

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia):

Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji przystanku komunikacji samochodowej w Szczuczynie przy ul. Sobieskiego, dz. nr ew. 1162/9 oraz częściowo 1150 i 457.

 

II. Podstawa prawna

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami zasady konkurencyjności określonej w projektach dofinansowanych ze środków UE.

III. Opis przedmiotu zamówienia

a) opracowanie map do celów projektowych,

b) opracowanie koncepcji zagospodarowania działek wraz z uzyskaniem akceptacji rozwiązania projektowego przez Inwestora.  

c) opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji przystanku komunikacji samochodowej w Szczuczynie przy ul. Sobieskiego.

d) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania;

e) przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

f) Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji inwestycji Zamawiającemu, wraz z oświadczeniem o przekazaniu Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do wszystkich opracowań i oświadczeniami o kompletności dokumentacji.

Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem projektu.

 

Szczegółowy zakres opracowania projektowego obejmuje:

- projekt zatoki autobusowej wraz z peronem dla osób korzystających z obiektu

- projekt budowy parkingów, placów utwardzonych i ciągów jezdnych.

- stały projekt organizacji ruchu.

 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa ma zawierać:

1) koncepcja zagospodarowani działek – 1 egz.

2) projekt budowlany – w ilości 5 kompletnych egzemplarzach w formie papierowego oryginału – wykonany zgodnie z obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji technicznej przepisami. 

3) kosztorys inwestorski – w ilości 1 kompletnego egzemplarza w formie papierowego oryginału –  wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

4) przedmiar robót – w ilości 1 kompletnego egzemplarza w formie papierowego oryginału –  wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

5) Stały zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

 Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym  opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, rysunki zeskanowane i zapisane w formacie *pdf, opisy w formacie *doc lub *pdf.

 

IV. Termin wykonania

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 28.02.2017r.

V. Warunki udziału w zamówieniu

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do projektowania w/w obiektów.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach.

 

VI.   Opis sposobu przygotowania oferty

1.       Oferta powinna być złożona na druku „Formularz ofertowo-cenowy” (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami.

2.       Oferta powinna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.

3.       Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

4.       Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.       Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby).

6.       Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.       Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.

VII. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.       Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy wraz z załącznikami – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z dołączonym wzorem – będzie wymagany na etapie podpisania umowy.

3) posiadane uprawnienia budowlane do projektowania.

 

Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem/ką, polegające w szczególności na:

-  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

IX. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Waldemar Filipkowski, pod nr tel. 86 273 50 80 faks: 86 273 50 81, e-mail: inwestycje@um.szczuczyn.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie dokumentacji i wyjaśnienie w godzinach pn – pt. tj.: 10.00 – 15.00.

 

X. Miejsce składania ofert

Pisemną ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23 , 19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 03.02.2017 r. do godziny 10.00

 

XI.           Kryteria i zasady oceny ofert

1.       Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.

2.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena  (C) -  100 %

  Ocena punktowa kryterium Cena (C):

 

                     najniższa oferowana cena brutto

Cena    =             ___________________________________________________________              x    100

                         cena brutto badanej oferty

 

3.       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

4.       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

XII.              Wybór najkorzystniejszej oferty

1.       Wybór najkorzystniejszej oferty tj. takiej która uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej w budżecie Projektu na przedmiotowe zamówienie, nastąpi w terminie do 10 dni roboczych, od dnia upływu składania ofert.

2.       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.

3.       Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

4.       Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

XIII. Informacje o formalnościach

1.       Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych

3.       W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1.       Formularz ofertowo-cenowy.

2.       Wzór oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1313

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe