Dziś jest: Niedziela 20 września 2020, Imieniny: Filipa, Eustachego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2018 roku
Data obowiązywania: 2018-07-13 - 2018-08-20

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Polska-Szczuczyn: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

13/07/2018    S133    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

·         I. II. III. IV. VI.

Polska-Szczuczyn: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

2018/S 133-302929

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Szczuczyn
pl. 1000-lecia 23
Szczuczyn 19-230
Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Filipkowski - Kierownik Ref. Rozwoju i Inwestycji
Tel.: +48 862735080
E-mail: 
um@szczuczyn.pl
Faks: +48 862735081
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.szczuczyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.um.szczuczyn.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Poprawa efektywności energetycznej w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych.

Numer referencyjny: RI. 271.10.2018

II.1.2)Główny kod CPV

45316110

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem LED wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi na wybranym obszarze miasta Szczuczyn, poprzez:

— instalację oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach na nowe oprawy – zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i SIW,

— wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne na linii napowietrznej dla opraw modernizowanych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń, zamocowany do boku słupa lub na szczycie,

— wyniesienie i montaż SO (zgodnie z warunkami PGE),

— wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,

— wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia,

— wykonaniu dokumentacji powykonawczej,

— dostawę, montaż i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem, wraz z przekazaniem do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania niezbędnego do sterowania oświetleniem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71320000

45231400

45310000

45316000

45113000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczuczyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem LED wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi na wybranym obszarze miasta Szczuczyn, poprzez:

— demontaż 413 szt. opraw,

— dostawę i montaż opraw oświetleniowych ulicznych, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 399 sztuk, posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201 jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.),

— dostawę i montaż opraw oświetleniowych ozdobnych, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 14 sztuk. Poziom wstępnego zaprogramowania zasilacza oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201, jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.),

— dostawę i montaż żarówek LED zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 50 sztuk,

— instalację oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach na nowe oprawy – zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i SIWZ,

— wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne na linii napowietrznej dla opraw modernizowanych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń, zamocowany do boku słupa lub na szczycie,

— wyniesienie i montaż SO (zgodnie z warunkami PGE),

— wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,

— wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia,

— wykonaniu dokumentacji powykonawczej,

— dostawę, montaż i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem, wraz z przekazaniem do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania niezbędnego do sterowania oświetleniem.

Oferowany przez Wykonawcę w ramach dostawy sprzęt musi charakteryzować się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi niż wymienione w SSTWiOR.

W celu potwierdzenia, że oferowane typy oprawy do wykonania modernizacji oświetlenia w mieście Szczuczyn odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca, którego ofertę uzna się za najkorzystniejszą, na pisemne wezwanie Zamawiającego winien:

a) wykazać, że zainstalowana moc wszystkich oferowanych opraw (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw z uwzględnieniem tzw. zmiennego profilu mocy oprawy, tj. 15 % redukcji mocy oprawy w godz. 0:00 do 6:00) jest nie większa niż 11,31 kW. W celu potwierdzenia spełnienia wymagania Wykonawca dostarczy wypełnioną tabelę (jako wzór należy przyjąć Załącznik nr 6 do PFU).

b) wykazać, że oferowane oprawy oświetleniowe spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego, czyli gwarantują wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż wymagania normy PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg. W celu potwierdzenia spełnienia wymagania Wykonawca sporządzi i dołączy obliczenia fotometryczne oświetlenia dróg i ulic zawierających wszystkie elementy zawarte w obliczeniach Zamawiającego stanowiących załącznik nr 9 do PFU. Obliczenia dołączone do oferty należy przedstawić w pliku PDF oraz na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD itp.) w formacie ogólnodostępnego programu np. Dialux, Relux lub równoważnym.

c) Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia kart katalogowych potwierdzających dane techniczne proponowanych opraw w języku polskim.

d) na pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu karty katalogowe i certyfikaty wymagane w SSTWiOR w języku polskim.

Szczegółowy zakres prac (Program Funkcjonalno-Użytkowy) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 29/03/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.08.02.01-20-0006/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca winien:

— opracować projekt wymiany opraw i uzyskać zgodę PGE Łomża na prowadzenie robót

— Wykonawca jest zobowiązany podpisać z PGE Dystrybucja S.A. „Porozumienie o współpracy w zakresie modernizacji instalacji oświetlenia drogowego” regulującego warunki współpracy i odpłatności za świadczone usługi” i przedłożyć je Zamawiającemu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

a) co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto

Dysponowanie osobami do realizacji zamówienia minimum:

Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

1 (słownie: jednego) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa jej projekt, stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w projekcie umowy, załączonej do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/08/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 20/08/2018

Czas lokalny: 10:10

Miejsce:

Urząd Miejski w Szczuczynie, pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, (pokój nr 15).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie dotyczy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/07/2018

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1030

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe