Dziś jest: Niedziela 20 września 2020, Imieniny: Filipa, Eustachego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2018 roku
Data obowiązywania: 2018-06-01 - 2018-07-16

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych w Gminie Szczuczyn w ramach realizacji projektu „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn"

01/06/2018    S103    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

·         I.II.III.IV.VI.

Polska-Szczuczyn: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 103-235656

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Szczuczyn
pl. 1000-lecia 23
Szczuczyn
19-230
Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Filipkowski - Kierownik Ref. Rozwoju i Inwestycji
Tel.: +48 862735080
E-mail: 
um@szczuczyn.pl
Faks: +48 862735081
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.szczuczyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych w Gminie Szczuczyn w ramach realizacji projektu „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”

Numer referencyjny: RI.271.7.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09300000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Program zadania będzie realizowany dla 139 instalacji, w tym 93 instalacji kolektorów słonecznych próżniowych oraz 46 instalacji fotowoltaicznych dla 104 nieruchomości. Oznacza to, że na 35 budynkach mieszkalnych będą zamontowane dwie instalacje.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.,

— dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania,

— montaż zestawów solarnych i fotowoltaicznych,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji solarnych i fotowoltaicznych,

— kontrole, próby, uruchomienie oraz regulacja instalacji,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem,

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym uzgodnień z PGE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

09330000

09331000

09331100

44112000

44212000

45330000

45300000

45331000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowości: Brzeźno; Bzury; Chojnowo; Danowo; Dołęgi; Guty; Jambrzyki; Kurki; Milewo; Niećkowo; Niedźwiadna; Niedźwiedzkie; Obrytki; Rakowo; Sokoły; Szczuczyn; Świdry Awissa; Tarachy, Zacieczki; Załuski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych w Gminie Szczuczyn w ramach realizacji projektu: „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”.

Program zadania będzie realizowany dla 139 instalacji, w tym 93 instalacji kolektorów słonecznych próżniowych oraz 46 instalacji fotowoltaicznych dla 104 nieruchomości. Oznacza to, że na 35 budynkach mieszkalnych będą zamontowane 2 instalacje.

Zadanie 1 - dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.,

— dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania,

— montaż zestawów solarnych,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji solarnych,

— kontrole, próby, uruchomienie oraz regulacja instalacji,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem,

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

— usługi serwisowe w okresie udzielonej gwarancji.

Łączna suma zestawów solarnych próżniowych na budynkach odbiorców indywidualnych wynosi 93 szt.

Wyszczególniono 3 typy zestawów solarnych próżniowych różniących się od siebie m.in. powierzchnią kolektorów i pojemnością zbiorników.

Typ instalacji / Ilość poszczególnych zestawów solarnych [szt.] / Ilość kolektorów w poszczególnych zestawach solarnych [szt.] / Pojemność zasobnika-zasobników [l] / Łączna ilość kolektorów [szt.].

A / 36 / 2 / 250 / 72.

B / 55 / 3 / 350 / 165.

C / 2 / 3 / 400 / 6.

Zadanie 2 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.,

— dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania,

— montaż zestawów fotowoltaicznych,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,

— kontrole, próby, uruchomienie instalacji,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem,

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, uzgodnienia z PGE,

— usługi serwisowe w okresie udzielonej gwarancji.

Łączna suma zestawów fotowoltaicznych na budynkach odbiorców indywidualnych wynosi 46 szt.

Wyszczególniono 6 typów zestawów fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych różniących się od siebie m.in. liczbą paneli fotowoltaicznych i mocą inwerterów.

Typ instalacji / Ilość poszczególnych zestawów fotowoltaicznych [szt.] / Moc instalacji w kWp / Moc instalacji w kW / Łączna ilość paneli fotowoltaicznych [szt.].

1 / 4 / 1,65 / 1,5 / 20

2 / 8 / 2,31 / 2 / 56

3 / 9 / 2,97 / 2,5 / 81

4 / 13 / 3,3 / 3 / 130

5 / 9 / 3,96 / 3,7 / 108

6 / 3 / 4,95 / 4,5 / 45

Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 25/10/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0451/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 80 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu;

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną w ilości min. 35 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w projekcie umowy, załączonej do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/07/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 16/07/2018

Czas lokalny: 10:10

Miejsce:

Urząd Miejski w Szczuczynie, pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (pokój nr 15).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Z uwagi na obszerny opis wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, opis ten znajduje się w części VIII SIWZ.

Pozostałe kryteria i wymagania dokładnie zostały opisane w SIWZ i załącznikach.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/05/2018

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1433

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe