Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2019 roku
Data obowiązywania: 2019-01-11 - 2019-02-15

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż: Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Rakowo Gmina Szczuczyn

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
z dnia 11 stycznia 2019 roku.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Rakowo Gmina Szczuczyn:
- nieruchomość składa się z dwóch działek o nr geod. 58 o pow. 0,3600 ha i nr 59 o pow. 0,4700 ha,
- księga wieczysta KW LM1G/00023092/3,
- właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,
- wg klasyfikacji gruntów: działka nr 58 Bz a działka nr 59 Bp,

- nieruchomość położona śródpolnie; oddalona ok. 28 m od drogi o nawierzchni asfaltowej Szczuczyn-Rakowo, ok. 74 m od najbliższej zabudowy wsi Rakowo ok. 3,69 km od placu 1000-lecia w Szczuczynie - siedziby władz samorządowych. Od strony północnej sąsiaduje z drogą o nawierzchni żwirowej, od strony zachodniej sąsiaduje z użytkami rolnymi, od strony południowej graniczy z młodnikiem sosnowym, zaś od strony wschodniej graniczy z użytkami rolnymi i 38 letnim lasem sosnowym. Teren nieruchomości z licznymi zadoleniami po wydobytych kopalinach, częściowo zakrzaczony i zaśmiecony (nielegalne składowisko śmieci). Ma kształt zbliżony do prostokąta. Droga dojazdowa żwirowa. Nad działką nr 58 przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość nieogrodzona, nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej,
- teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczuczyn nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod użytki rolne oraz występowania perspektywicznie złóż kruszywa naturalnego i piasków,
- obszar w/w nieruchomości nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu,
- w/w działki nie są również położone na obszarze rewitalizacji, w stosunku do którego podjęto by uchwałę, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy,

Cena wywoławcza: – 10.754,00 złote.

Warunki przetargu.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego (piątek) 2019 r. o godz.12.00 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy Placu 1000-lecia 23 w Szczuczynie, pokój nr 15 – I piętro sala konferencyjna.
  2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 2.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę minimum 110,00 zł.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 11 lutego b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
  4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
  5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
  6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 450,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
  7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
  8. Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 86 273-50-80 wew. 226.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1230

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe