Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2019 roku
Data obowiązywania: 2019-03-19 - 2019-03-29

OGŁOSZENIE O II AUKCJI NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

Szczuczyn dn. 19.03.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE O  II AUKCJI NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

 

    Burmistrz Szczuczyna, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Szczuczyna Nr 101/11 z dn. 30.12.2011r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym gminy z późniejszymi zmianami, ogłasza II aukcję na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego.


I. Nazwa i siedziba organizatora aukcji:

Urząd Miejski w Szczuczynie

Pl. 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

II. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

Aukcja przeprowadzona będzie w dniu  29.03.2019 r . o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie Pl. 1000-lecia 23 (sala konferencyjna- nr 15).

III. Rodzaj i typ sprzedawanego przedmiotu aukcji:

Przedmiotem aukcji jest autobus:

Marka, typ, model: MERCEDES-BENZ;

nr fabryczny NMB60044213219093,
rok produkcji: 1994;   
nr rejestracyjny: BGR 01373;  
data pierwszej rejestracji: 10.03.1994;

wskazania drogomierza na dzień 31.01.2019r.: 1072477 km;

dop. masa całkowita: 18000 kg;

rodzaj autobusu: dalekobieżny, 2 drzwiowy, 51 osobowy;

liczba miejsc siedzących: 51

liczba osi/rodzaj napędu: 2/4x2

oznaczenie silnika: OM 442

rodzaj silnika:  z zapłonem samoczynnym;

pojemność/moc silnika: 14610ccm/269 kW (366KM);

W załączeniu zdjęcia pojazdu.

IV. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji:

Przedmiot aukcji można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530 , w środy od 900 do 1700  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 86 273 50 80 wew. 232.

V. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji:

 1. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi: 19.700,00 zł. brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset zł)
 2. Wysokość postąpienia:  200,00zł.

VI. Informacje dotyczące wadium :

 1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości:   5% ceny wywoławczej sprzedawanego wozu, tj.: 985,00 zł. (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć zł).
 2. Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Szczuczynie nr konta: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130  z adnotacją: „Autobus BGR01373 - wadium”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie aukcji, tj. do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 1200. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia dowodu wpłaty - przekazu bankowego.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium złożone przez licytantów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

 VII. Informacje dotyczące przebiegu aukcji:

 1. Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytanta do udziału w niej jeżeli wadium zostało złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub wysokości.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
 3. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
 4. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 5. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
 6. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.
 7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży.

 VIII. Uwagi:

 1. Przystępując do aukcji nabywca powinien zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji.
 2. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego aukcją.
 3. Wzór umowy kupna –sprzedaży  stanowi załącznik do ogłoszenia.

IX. Zastrzeżenie:

 1. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1944

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe