Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2019 roku
Data obowiązywania: 2019-11-29 - 2019-12-04

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Dostawa energii elektrycznej

Ogłoszenie nr 550260332-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.

Szczuczyn: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81.

Adres strony internetowej (url): um.szczuczyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa energii elektrycznej

Numer referencyjny  KPG.2512.27.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 2. 2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych, do czego posiada stosowne umocowanie zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Jednostki na rzecz, których postępowanie jest prowadzone: a) Gmina Szczuczyn, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-155-67-22, b) Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 41, 19-230 Szczuczyn, d) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej, Niedźwiadna 49, 19-230 Szczuczyn, e) Biblioteka – Centrum Kultury, ul. Łomżyńska 11, 19 – 230 Szczuczyn, NIP: 719-156-90-09 f) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-000-05-66 3. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 106 szt. 4. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie jednej umowy sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający informuje, że rozliczenia i płatności dokonywane będą osobno pomiędzy Wykonawcą a podmiotami wymienionymi w pkt 2. Faktury za dostawę energii będą wystawiane i dostarczane bezpośrednio ww. podmiotom. 5. Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawki wskazanej w ofercie Wykonawcy. 6. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla większości punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Zamawiający posiada rozdzielone umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej oraz umowy kompleksowe. Usługi dystrybucyjne są świadczone przez PGE Dystrybucja S.A. Dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej jest: Energa Obrót S.A. do 31.12.2019 r. na umowach rozdzielonych oraz PGE Obrót S.A. do 28.02.2019 r. na umowach kompleksowych. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wykazem punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 2 do SIWZ. 8. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 670 631 kWh. Powyższe dane mają charakter orientacyjny i stanowią element niezbędny do wyboru oferty najkorzystniejszej. Podana ilość nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawki wynikającej ze złożonej oferty. 9. W przypadku zwiększenia się w trakcie trwania umowy zapotrzebowania Zamawiającego na energię elektryczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia do 10% w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – prawo opcji. 10. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 11. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 12. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: a)zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej, b)reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 217955.08

Waluta: PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67, ust. , pkt 4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta - art. 67, ust. 1, pkt 4

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Veolia Energia Polska S.A. ,  ,  ul. Puławska 2,  02-566,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 996

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe