Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2019 roku
Data obowiązywania: 2019-11-20 - 2019-12-05

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r

Ogłoszenie nr 550251088-N-2019 z dnia 20-11-2019 r.

Szczuczyn: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23, 19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81.
Adres strony internetowej (url): www.um.szczuczyn.pl , www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r
Numer referencyjny  KPO.271.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wskazanych w opisie zamówienia z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczuczyn, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz 2010, 2020), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016r., oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn. Wykaz adresów nieruchomości, z których będą odbierane odpady zostanie przekazany Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie najpóźniej jeden dzień przed podpisaniem umowy. Liczba gospodarstw z których odbierane będą odpady może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający na bieżącą będzie przekazywał informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie realizacja zamówienia z uwzględnieniem zmian w ramach zaoferowanej kwoty za wykonania usługi. 2. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest: 1) zagospodarować odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą o odpadach, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn oraz wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, obowiązującymi w czasie trwania umowy., 2) wskazać w ofercie instalacje do której będzie przekazywać odebrane odpady komunalne. Jednocześnie zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany instalacji komunalnej, do której przekazywane są niesegregowane (zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 wskazanej przez wykonawcę w ofercie i umowie oraz zmiany wynagrodzenia w zakresie zmiany stawki za odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych)odpadów. 3. Wykonawca zobowiązany jest: 1) odebrać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych z nieruchomości zamieszkałych ; 2) ponieść koszty transportu i zagospodarowania zebranych i przekazywanych odpadów komunalnych; 3) osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych tj. papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne- co najmniej 50% 4) ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. 5)poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – 70 % 5) Sposoby obliczania osiągniętych poziomów odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące w trakcie trwania umowy przepisów. 4. Charakterystyka Gminy Szczuczyn w kontekście wyceny przedmiotu zamówienia: 1) powierzchnia Gminy Szczuczyn wynosi 11560 ha, 2) Gmina składa się z miasta Szczuczyn i 29 sołectw (szacuje się, że do 3 % stanowi zabudowa kolonijna i w przysiółkach). Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty zapoznać się ze specyfiką gminy tj. z rozmieszczeniem nieruchomości zamieszkałych, ukształtowaniem terenu oraz systemem dróg gminy Szczuczyn w celu poprawnej wyceny zamówienia, 3) liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Szczuczyn wynosi 6175 osoby (w tym na wsi: 2847, w mieście: 3328)- dane na dzień 31.10.2019r., 4) systemem zbiórki odpadów komunalnych objęto wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Szczuczyn, 5) łączna liczba złożonych deklaracji na dzień przygotowania opisu przedmiotu zamówienia wynosi 1523 i obejmuje 4 407 osób. Załączniki do SIWZ przedstawiają szczegółowe zestawienie złożonych deklaracji w rozbiciu na ich lokalizacje, charakter zabudowy (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna), 6) szacuje się, że w trakcie trwania zamówienia liczba gospodarstw objętych systemem będzie ulegać zmianie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia zmian w harmonogramie odbiorów. Zmiany te nie mogą mieć wpływu na wysokość złożonej przez Przedsiębiorcę oferty w odniesieniu do zaproponowanych stawek odbioru odpadów z poszczególnych typów gospodarstw domowych w całym czasie realizacji przedmiotowego zamówienia. 5. Na terenie Gminy Szczuczyn obowiązuje system pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. 5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych. 5.2. Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: a) 60 l, b) 80 l, c) 110 l, d) 120 l, e) 240 l, f) 1100 l, g) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m³, 5.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia: 1) worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wg potrzeb mieszkańców, w ilości wynikającej bezpośrednio z ilości oddawanych odpadów, w zabudowie jednorodzinnej. 2) charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: a) materiał- folia polietylenowa LDPE lub HDPE b) pojemność- 120 l c) kolor- niebieski (z przeznaczeniem na papier), zielonym (z przeznaczeniem na szkło), żółtym (z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale), brązowym (z przeznaczeniem na bioodpady), d) worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, e) grubość- dostosowana do ilości i rodzaju odpadów, wykluczająca rozerwanie się worka (co najmniej 60 mikronów) 5.4. Właścicielom i Zarządcom nieruchomości, którzy nie wyposażą nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych, Wykonawca w porozumieniu z nimi, za dodatkową opłatą ponoszoną przez Właścicieli nieruchomości udostępni właściwe pojemniki (umożliwi zakup lub dzierżawę w cenach rynkowych) na czas wykonywania usługi. 5.5. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia w trakcie realizacji zamówienia w formie elektronicznej podglądu w czasie rzeczywistym położenia wszystkich pojazdów( w tym czasu i miejsca wyładunku poszczególnych frakcji) które będą odbierały odpady z terenu gminy Szczuczyn z urządzeń o których mowa w §5 ust 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 poz. 122). 5.6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącego rejestru ilości oraz rodzaju odpadów odbieranych z poszczególnych nieruchomości. Rejestr ten prowadzony musi być w sposób elektroniczny, kompatybilny z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego. 6. Częstotliwość wywozu i rodzaje odpadów zbieranych z nieruchomości. 6.1. Rodzaje odpadów odbieranych z nieruchomości 1) komunalne odpady zmieszane (20 03 01) 2) papier i tektura (20 01 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01), 3) tworzywa sztuczne (20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02 ) 4) szkło (20 01 02), opakowania ze szkła (15 01 07) bioodpady (20 02 01) 5) popioły i żużle (19 01 12) w okresie od 1 października do 15 kwietnia . 6) meble i odpady wielkogabarytowe (20 03 07), 7) sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 03 23, 20 01 35, 20 01 36). 6.2. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram właścicielom nieruchomości, objętym systemem. 6.3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości: 1). zmieszanych odpadów komunalnych: - raz na tydzień z budynków wielolokalowych, - raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej 2) zebranych selektywnie tworzyw sztucznych, papieru i szkła: - raz w tygodniu z terenów zabudowy wielolokalowej. - raz na dwa tygodnie z terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, 3) zebranych selektywnie popiołów i żużli w okresie od 1 października do 15 kwietnia: - 1 raz w miesiącu. 4) zebranych selektywnie: - mebli i odpadów wielkogabarytowych- 2 razy w roku. - sprzętów elektrycznych i elektronicznych- 2 razy w roku.

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90533000-2, 90512000-9, 90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 670833.33
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67, ust. 1, pkt. 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób; b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit a; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010,2020 z późn. zm.) Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wypełniając przesłanki ustawowe, zgodnie z art. 6d ust. 1 burmistrz miasta jest zobowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Spółka jest jednoosobową spółką ze 100% udziałem Gminy Szczuczyn bez udziału kapitału prywatnego. Jednocześnie spółka realizuje zadania w zakresie zbierania odpadów komunalnych. Wypełniając łączne przesłanki ustawowe określone w art. 67 ust. 1 pkt.12 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz mając na uwadze przesłanki faktyczne przytoczone powyżej, Zamawiający podjął decyzję o zamiarze udzielenia zamówienia w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szczuczyn Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o. w Szczuczynie, gdyż spółka powołana jest do realizacji zadań Gminy i udzielenie zamówienia jest w interesie Gminy Szczuczyn, jako akcjonariusza spółki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ,ul. Sienkiewicza 15,  19-230,  Szczuczyn,  kraj/woj. podlaskie

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1081

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe