Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2019 roku
Data obowiązywania: 2019-08-09 - 2019-08-26

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Utwardzenie nawierzchni dróg, placów i chodników kostką brukową na terenie miasta i gminy Szczuczyn

Ogłoszenie nr 584550-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Gmina Szczuczyn: Utwardzenie nawierzchni dróg, placów i chodników kostką brukową na terenie miasta i gminy Szczuczyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23 , 19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak , http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak 
Inny sposób:  Urząd Miejski w Szczuczynie 
Adres:  Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn (sekretariat I piętro)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie nawierzchni dróg, placów i chodników kostką brukową na terenie miasta i gminy Szczuczyn 
Numer referencyjny: RI. 271.6.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego w Szczuczynie łączącego ulicę Pawełki z ulicą Jakuba Wagi – zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Zakres prac: - roboty ziemne, - ustawienie krawężników betonowych i obrzeży, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o zmiennej grubości, - ułożenie nawierzchni drogowej z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo – piaskowej, - wykonanie zjazdów na posesję z kostki betonowej gr. 8 cm. - uzupełnienie poboczy kruszywem. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót dołączony do SIWZ. b) Zmiana nawierzchni placu utwardzonego i chodników na nawierzchnię z kostki betonowej przy obiekcie hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej w m. Szczuczyn – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zakres prac: - roboty rozbiórkowe krawężników i chodnika od strony drogi powiatowej oraz ze szczytu obiektu, - karczowanie po wycince drzew, - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, - częściowe skucie nawierzchni betonowej istniejącego placu, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod plac utwardzony, - ustawienie krawężników w miejscach gdzie brak oporu z cokołu ogrodzenia, - utwardzenie placu kostką betonową typ starobruk, gr. 8 cm. grafit, na podsypce cementowo – piaskowej, - wykonanie chodników (w miejscu istniejących) z kostki betonowej typ starobruk grafit po zewnętrznych stronach chodnika opaska z kostki w kolorze żółtym, gr. 6 cm., wraz z obustronnym ustawieniem obrzeży na całej długości chodników, szerokość chodnika w obrzeżach (nie licząc obrzeży) 1,5m. Chodnik na dojściu od drogi powiatowej o szerokości 3,0 m. - wykonanie nowego chodnika łączącego dojście do placu utwardzonego oraz połączenie z istniejącym chodnikiem od zaplecza obiektu (od strony boiska) z kostki betonowej typ starobruk grafit po zewnętrznych stronach chodnika opaska z kostki w kolorze żółtym, gr. 6 cm., wraz z obustronnym ustawieniem obrzeży na całej długości chodników, szerokość chodnika w obrzeżach (nie licząc obrzeży) 1,5m. Ilości prac i szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót dołączony do SIWZ. c) Utwardzenie części działki nr geod. 35 przy budynku gospodarczym w Dołęgach, częściowo przyległego dłuższym bokiem do podmurówki ogrodzenia, od strony drogi powiatowej – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonanie utwardzenia o wymiarach 8m*25m, częściowo przyległego dłuższym bokiem do podmurówki ogrodzenia, na podbudowie z kruszywa łamanego, z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnione piaskiem. Wykonanie obramowania utwardzonego placu (z wyłączeniem części utwardzenia przylegającego do fundamentu ogrodzenia) krawężnikiem betonowym 30*15 cm na ławie betonowej B-10 z oporem, z jego obniżeniem od strony dróg i wjazdów- do uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Wykonanie korytowania oraz usunięcia humusu o grubości 15 cm. Wymiary części działki do utwardzenia: 8m*25m = 200m² Podbudowa 15 cm z kruszywa łamanego- 200 m² Łączna ilość kostki brukowej o grubości 8 cm – 200 m² Krawężnik betonowy 30*15cm – 46 mb Usunięcie humusu – 200,00m² * 0,15 m Korytowanie - 200m² * 0,15 m Podsypka piaskowa – 200 m² d) Remont chodnika w miejscowości Jambrzyki po lewej stronie drogi gminnej, na odcinku od zjazdu na działkę nr geod. 89 do zjazdu na działkę nr geod. 70. – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Remont chodnika prowadzony będzie w pasie drogowym drogi gminnej od istniejącego zjazdu na posesję -działka nr geod. 89, do zjazdu na posesję -działka nr geod. 70. Wykonanie odcinków chodników między istniejącymi asfaltowymi zjazdami, po lewej stronie drogi o zmiennej szerokości od 0,66m do 1,35 z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnione piaskiem. Chodnik od strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem betonowym 30*15cm, na ławie betonowej B-10 z oporem, od strony posesji obramowany obrzeżem betonowym 20*6cm lub fundamentem ogrodzenia. Należy przyciąć istniejące nierówności krawędzi jezdni (warstw asfaltu) stykające się z krawężnikiem lub uzupełnić szczeliny między jezdnią a krawężnikiem asfaltem. Istniejące zjazdy należy zachować i wyrównać ich krawędzie stykające się z remontowanym chodnikiem. W miejscach styku chodnika ze zjazdami należy chodnik obniżyć na odcinkach zapewniających bezpieczne poruszanie się pieszych. Wykonać remont zjazdu na działkę nr geod. 84 z kostki brukowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo-piaskowej z wbudowaniem obniżonych krawężników betonowych 20*15 cm od strony jezdni. Należy zabezpieczyć podmurówki ogrodzeń przyległych narażonych na utratę stateczności w wyniku realizacji remontu chodnika. Korytowanie i usunięcie humusu o grubości 15 cm na całej długości inwestycji. Chodnik Jambrzyki: Długość*szerokość= pow.(m2) 48,90m * 1,35m = 66,02m² 10m * 1,15m = 11,50m² 12,30m * 0,99m = 12,78m² 12m * 1,23m = 14,76m² 12m * 1,75m = 19,80m² 5,80m * 1,40m = 8,12m² 24,70m * 1,71m = 28,90m² 59m * 0,98m = 57,82m² 11,20m * 1m = 11,20m² 34,80m * 1,1m = 38,28m² 10,70m * 1,36m = 14,55m²-zjazd 13,20m * 0,95m = 12,54m² 2m * 1,19m = 2,38m² 33,80m * 1,09m = 36,84m² 17,90m * 1,22m = 21,84m² 21,80m * 1,27m = 27,69m² 21,20m * 0,66m = 21,86m² 2,40m * 1,27m = 1,79m² Łączna długość odcinków chodnika - 343,00 mb . Długość remontowanego zjazdu - 10,70 mb. Łączna ilość kostki brukowej szarej 6 cm – 394,50 m². Łączna ilość kostki brukowej o grubości 8 cm – 14,60 m². Krawężnik betonowy od strony jezdni 30*15 - 343,00mb. Usunięcie humusu – 409,00m2 * 0,15m = 61,5 m². Korytowanie - 409,00 m². Obrzeża betonowe od strony posesji 20*15 - 19,50 mb. Podbudowa z kruszywa łamanego- 409,00 m². e) Remont chodnika w miejscowości Gutki na odcinku od km 0+000 do km 0+282 (do wyremontowanej w latach wcześniejszych części) Remont chodnika i 6 zjazdów prowadzony będzie w geodezyjnym pasie drogowym, na odcinku od km 0+000 do km 0+282, na przedłużeniu chodnika po lewej stronie drogi wyremontowanego w latach wcześniejszych. CHODNIKI: Lokalizacja chodnika w km, długość *szerokość 1. 0 + 0,15 ; 15m * 1,4m = 21 m² 2. 0 + 0,21 ÷ 0 + 030,5 ; 9,5m * 1,4m = 13,30 m² 3. 035,5 ÷ 115,5 ; 80m * 1,1m = 88 m² 4. 121,5 ÷ 168,5 ; 37m * 1,6m + 10m * 1,2m = 59,20 + 12 = 71,20 m² 5. 173,5 ÷ 199,5 ; 26m * 1,1m = 28,60 m² 6. 204,5 ÷ 234,5 ; 30m * 1,1m = 33 m² 7. 239,5 ÷ 282 ; 42,5m*1,1m = 46,75 m² Wykonanie chodników po lewej stronie drogi, o zmiennej szerokości od 1,1m do 2,4m na podbudowie z kruszywa łamanego z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnione piaskiem. Chodnik w km od 0 + 000 do km. 0+282 od strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem betonowym 30*15cm na ławie betonowej B-10 z oporem, od strony posesji obrzeżem betonowym 20*6cm lub fundamentem ogrodzenia. Korytowanie i usunięcie humusu o grubości 15 cm. Łączna ilość szarej kostki brukowej grubość 6 cm = 301,85 m² Krawężniki betonowe (30*15cm) od strony jezdni = 250,00 mb Obrzeża betonowe (20*6cm) od strony posesji = 250,00mb – (15mb + 9,5mb podmurówka ogrodzenia)= 225,50 mb ZJAZDY: Wykonanie zjazdów na podbudowie z kruszywa łamanego z kostki brukowej o grubości 8 cm czerwonej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, po lewej stronie drogi gminnej. Wbudowanie krawężników betonowych od strony posesji i od strony jezdni o wymiarach 22*15 cm. Korytowanie i usuniecie humusu o grubości 15 cm. Lokalizacja zjazdu w km., długość * szerokość 1. 0 + 0,18 ; 6m * 1,4m = 8,4 m² 2. 0 + 0,33 ; 5m * 1,4m = 7 m² 3. 0 + 118,5 ; 6m * 1,6m = 9,6 m² 4. 0 + 171 ; 5m * 1,1m = 5,5 m² 5. 0 + 202 ; 5m * 1,1m = 5,5 m² 6. 0+237 ; 5m * 1,1 m = 5,5 m² Łączna ilość kostki brukowej czerwonej grubość 8 cm = 41,5 m2 Długość wjazdów łącznie = 32 mb Krawężniki betonowe (22 *15) od strony posesji i od strony jezdni = 64mb Korytowanie i usunięcie humusu na długości 282,00 mb Podbudowa na kruszywie łamanym na długości 282,00 mb. 2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami: 45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy dróg, 45.23.32.22-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 45.10.00.00-8 – prace dotyczące przygotowania placu budowy, 45.23.32.20-7 – prace dotyczące kładzenia nawierzchni dróg. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający udostępni obiekt (działkę) celem przeprowadzenia wizji, na każde żądanie Wykonawcy. 4. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) Są to następujące czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych – minimum 3 osób (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r., poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1125): • czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi wykonywane przez robotników budowlanych tj. fundamentowanie, wznoszenie konstrukcji żelbetowych, roboty izolacyjne, wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych w okresie realizacji wskazanych robót. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, • datę złożenia oświadczenia, • wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek. 

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45233120-6

45233222-1

45100000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-25 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-11-25


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni kostką betonową o min. powierzchni 500 m2. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1.2. ppkt 1) tj.(odpisu z właściwego rejestru). Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. odpisu jeżeli znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r., poz. 700 z późn. zm.). DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.. 3.1.2. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1 (powyżej), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, 2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ) 3. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika, Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w oświadczeniu złożonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji. - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma- oryginał. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.um.szczuczyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
IV.4) Licytacja elektroniczna 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru określa wzór umowy stanowiący załącznik numer 5 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-26, godzina: 10:00, 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1233

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe