Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2019 roku
Data obowiązywania: 2019-05-29 - 2019-06-14

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Lipnik i Guty, gm. Szczuczyn

Ogłoszenie nr 553654-N-2019 z dnia 2019-05-29 r. 

Gmina Szczuczyn: Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Lipnik i Guty, gm. Szczuczyn.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy 

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23 , 19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.um.szczuczyn.pl 
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl, https://platformazakupowa.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl, https://platformazakupowa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Tak 
adres 
https://platformazakupowa.pl

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Wersja pisemna (papierowa): Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Lipnik i Guty, gm. Szczuczyn. 
Numer referencyjny: RI. 271.3.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Nie dotyczy. 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: doziemną instalacją elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną, zbiornikiem szczelnym o poj. 10m3 położonej w miejscowości Lipnik na dz. o nr ewid. 13/2 i części 27/2 . Zakres infrastruktury technicznej obejmuje: - doziemną instalacją elektryczną, - doziemną instalację wodociągową, - doziemną instalację kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki, - przyłącze wodociągowe, - zbiornik szczelny o pojemności 10 m3. Budowa budynku świetlicy: - roboty fundamentowe i murowe, - wykonanie więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż wewnętrznych instalacji tj. ciepłowniczej, wod.-kan., elektrycznej, - roboty wykończeniowe wewnętrzne tj. tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty, - dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych (lustro uchylne, pochwyty, sanitariat i umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych), - wykonanie ocieplenia i elewacji budynku. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych decyzji o pozwolenie na budowę nr 176/2017 z dnia 11.09.2017r., zmienioną decyzją nr 185/2017 z dn. 26.09.2017r., zmienioną decyzją nr 72/2019 z dnia 11.04.2019r. wydanymi przez Starostę Grajewskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 7 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty. CZĘŚĆ II Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: doziemną instalacją elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną, zbiornikiem szczelnym o poj. 10m3 położonej w miejscowości Guty na dz. o nr ewid. 39/3 gmina Szczuczyn. Zakres infrastruktury technicznej obejmuje: - doziemną instalacją elektryczną, - doziemną instalację wodociągową, - doziemną instalację kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki, - przyłącze wodociągowe, - zbiornik szczelny o pojemności 10 m3. Budowa budynku świetlicy: - roboty fundamentowe i murowe, - wykonanie więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż wewnętrznych instalacji tj. ciepłowniczej, wod.-kan., elektrycznej, - roboty wykończeniowe wewnętrzne tj. tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty, - dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych (lustro uchylne, pochwyty, sanitariat i umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych), - wykonanie ocieplenia i elewacji budynku. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych decyzji o pozwolenie na budowę nr 177/2017 z dnia 11.09.2017r., zmienioną decyzją nr 186/2017 z dn. 26.09.2017r., zmienioną decyzją nr 73/2019 z dnia 11.04.2019r. wydanymi przez Starostę Grajewskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 7 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty. Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie przetargu w przypadku nieotrzymania dotacji na niniejsze zadanie z PROW na lata 2014 – 2020. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45210000-2

45111200-0

45262300-4

45320000-6

45262522-6

45421000-4

45400000-1

45310000-3

45332300-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-10-30


II.9) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe Nie dotyczy. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe Nie dotyczy. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynków o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 60 m2 wraz z robotami instalacyjnymi. UWAGA! Warunki zostały ustalone niezależnie od sytuacji czy Wykonawca składa ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń, o których mowa w rozdziale XI pkt 1.1 oraz zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.2 ww. rozdziału, metodą – spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nie 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

3.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i wskazanych poniżej 3.1.2. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1.2. ppkt 1) tj.(odpisu z właściwego rejestru). Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. odpisu jeżeli znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r., poz. 700 z późn. zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
3.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i wskazanych poniżej 3.1.1. potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25. ust.1 pkt 1 Pzp,, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.um.szczuczyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I zamówienia 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych); - dla części II zamówienia 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r, poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. BS Szczuczyn 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 z tytułem przelewu „Wadium –Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn – Część I” lub „Wadium –Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn – Część II”. 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie, w siedzibie zamawiającego. Nie załączać oryginału gwarancji lub poręczenia do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Tak 
Informacje dodatkowe: 
Nie dotyczy.


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
Nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Nie dotyczy 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
ZMIANA UMOWY 1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Niedopuszczalna jest – pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 4. 4. Zmiana zawartej umowy może nastąpić na warunkach: 1) konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu na działania sił wyższych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających lub ograniczających możliwość wykonywanie przedmiotu zamówienia, lub zmianę zakresu robót, wynikającą z okoliczności których wcześniej nie można było przewidzieć, 2) konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu wstrzymania ich przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, np. zmian w dokumentacji projektowej, 3) konieczności przedłużania terminu związania ofertą i przedłużającym się terminem podpisania umowy (termin zakończenia zostanie przedłużony o czas przedłużania związania ofertą), 4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wynikająca z wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej – ceny netto umowy, 5) zmiany najniższego wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT, ze skutkiem wprowadzenia takiej zmian w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 6) zmiany zasad finansowania zamówienia, 7) kiedy zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równoważność zaniechanych robót, 8) wykonania robót związanych z udzieleniem zamówienia dodatkowego, 9) zmiany danych teleadresowych, kont bankowych, 10) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w szczególności: a) klęskami żywiołowymi, b) warunki atmosferycznymi uniemożliwiającymi przez okres co najmniej 14 dni prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: bardzo niska temperatura powietrza nie pozwalająca ze względów technologicznych na prowadzenie robót, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi (potwierdzone odpowiednimi dokumentami), c) niewypałami i niewybuchami, d) wykopaliskami archeologicznymi. 11) w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian technologii wykonywania robót, np. ze względu na: a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; b) odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) przedłużające się procedury administracyjne, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dotycząca uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami prawa. 5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do przedłożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 6. Zmiany umowy nie powodują zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 7. Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązań do wyrażenia takiej zgody. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Nie dotyczy. 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Nie dotyczy. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-14, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
NIe dotyczy. 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: doziemną instalacją elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną, zbiornikiem szczelnym o poj. 10m3 położonej w miejscowości Lipnik na dz. o nr ewid. 13/2 i części 27/2 . Zakres infrastruktury technicznej obejmuje: - doziemną instalacją elektryczną, - doziemną instalację wodociągową, - doziemną instalację kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki, - przyłącze wodociągowe, - zbiornik szczelny o pojemności 10 m3. Budowa budynku świetlicy: - roboty fundamentowe i murowe, - wykonanie więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż wewnętrznych instalacji tj. ciepłowniczej, wod.-kan., elektrycznej, - roboty wykończeniowe wewnętrzne tj. tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty, - dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych (lustro uchylne, pochwyty, sanitariat i umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych), - wykonanie ocieplenia i elewacji budynku. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych decyzji o pozwolenie na budowę nr 176/2017 z dnia 11.09.2017r., zmienioną decyzją nr 185/2017 z dn. 26.09.2017r., zmienioną decyzją nr 72/2019 z dnia 11.04.2019r. wydanymi przez Starostę Grajewskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 7 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45111200-0, 45262300-4, 45320000-6, 45262522-6, 45421000-4, 45400000-1, 45310000-3, 45332300-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: doziemną instalacją elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną, zbiornikiem szczelnym o poj. 10m3 położonej w miejscowości Guty na dz. o nr ewid. 39/3 gmina Szczuczyn. Zakres infrastruktury technicznej obejmuje: - doziemną instalacją elektryczną, - doziemną instalację wodociągową, - doziemną instalację kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki, - przyłącze wodociągowe, - zbiornik szczelny o pojemności 10 m3. Budowa budynku świetlicy: - roboty fundamentowe i murowe, - wykonanie więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż wewnętrznych instalacji tj. ciepłowniczej, wod.-kan., elektrycznej, - roboty wykończeniowe wewnętrzne tj. tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty, - dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych (lustro uchylne, pochwyty, sanitariat i umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych), - wykonanie ocieplenia i elewacji budynku. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych decyzji o pozwolenie na budowę nr 177/2017 z dnia 11.09.2017r., zmienioną decyzją nr 186/2017 z dn. 26.09.2017r., zmienioną decyzją nr 73/2019 z dnia 11.04.2019r. wydanymi przez Starostę Grajewskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 7 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45111200-0, 45262300-4, 45320000-6, 45262522-6, 45421000-4, 45400000-1, 45310000-3, 45332300-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres Gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1269

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe