Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2019 roku
Data obowiązywania: 2019-12-13 - 2019-12-30

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn

Ogłoszenie nr 636205-N-2019 z dnia 2019-12-13 r.

Gmina Szczuczyn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami działanie 6.2. Ochrona wody i gleby.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23 , 19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81.
Adres strony internetowej (URL): http://www.um.szczuczyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.um.szczuczyn.pl, http://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://www.um.szczuczyn.pl, http://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.um.szczuczyn.pl, http://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn
Numer referencyjny: RI.271.9.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn. Zamawiający zleca, Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego. Nadmienia się, iż nadzór dotyczy dwóch branż: sanitarnej i drogowej. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę; 2) prowadzenie wszelkich uzgodnień na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego; 3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych umową; 4) Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu, pod warunkiem prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę; 5) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji inwestycji; 6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; 7) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 8) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych odbioru końcowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robót budowlanych; 9) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania; 10) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, • wykonania prób lub badań, • wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, • przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, • dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych; 11) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem robót budowlanych; 12) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych; 13) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań; 14) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robót, Inspektorzy, Zamawiający), sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 7 dni; 15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska; 16) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu; 17) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych; 18) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami; 19) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 20) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; 21) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót; 22) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego i nadzoru autorskiego protokołu konieczności podając przybliżony koszt tych robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jeśli są takowe wymagane; 23) składanie Zamawiającemu sprawozdań z postępu prac, na jego wezwanie, obejmujące prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową, przy czym „Sprawozdanie” winno być złożone w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego i powinno zawierać: – opis postępu robót, – nakłady finansowe poniesione na roboty, w postaci kosztorysu częściowego lub zestawienia robót, – plan robót i finansowania na kolejne miesiące, – opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, – fotografie dokumentujące postęp robót, – wykaz zmian w dokumentacji projektowej (jeśli dotyczy), – wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 24) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych przez Wykonawcę robót ogólnobudowlanych, dokumentów odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego, w tym również przygotowanie niezbędnych protokołów odbiorowych częściowych jak i końcowych; 25) pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przy czym czas pracy osób świadczących usługę winien wyglądać następująco: – Inspektor Nadzoru - w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu, pod warunkiem prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę, – Inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w swojej branży, przy czym konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, 26) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie (okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego robót); 27) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania zawiera załącznik numer 8 do SIWZ tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-08-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2023-08-31


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Czas realizacji umowy obejmuje cały okres od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia zakończenia tych robót - łącznie 43 miesiące nadzoru w trakcie trwania robót (planowany termin zakończenia przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych to 31.08.2023r.) oraz 60 miesięcy nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych). 2. Termin rozpoczęcia nadzoru nad realizacją robót Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy pismem oraz drogą e-mailową lub telefoniczną na 5 dni przed tym terminem. Planowane rozpoczęcie prac projektowych oraz robót budowlanych – luty 2020 r. 3. Czas trwania nadzoru może zostać przedłożony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót budowlanych. 4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty realizowana będzie na podstawie protokołów odbioru części poszczególnych robót proporcjonalnie do wartości wskazanych w protokołach stwierdzających wykonanie robót. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 7 do SIWZ, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił funkcję inspektora dla co najmniej jednej roboty budowlanej z zakresu budowy i/lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) obejmującej: budowę i/lub przebudowę dróg i chodników, budowę i/lub przebudowę infrastruktury technicznej – sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Dysponowanie osobami do realizacji zamówienia minimum Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: 2.1. Inspektor nadzoru branży sanitarnej - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót sanitarnych. 2.2. Inspektor nadzoru branży drogowej powinien posiadać uprawnienia do nadzoru robót drogowych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót drogowych. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 4. Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce). 5. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272 z późn. zm.) lub z wcześniej obowiązujące przepisy dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117) Zamawiający wymaga, aby każda z wymienionych osób posiadała znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodna komunikację. 6. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń, o których mowa w rozdziale XI pkt 1.1 oraz zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.2 ww. rozdziału, metodą – spełnia/nie spełnia. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 1.1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1.1.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, 1.1.2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ) 1.1.3. Dowód wniesienia wadium, 1.1.4. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika, Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w oświadczeniu złożonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji. - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 1.1.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma- oryginał. 1.1.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ). 1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.5. Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w ofercie nie złożą oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, lub którzy nie złożą wymaganych pełnomocnictw albo złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 1.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WYŁĄCZNIE NA PISEMNE WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA 3.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i wskazanych poniżej 3.1.1. potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25. ust.1 pkt 1 Pzp,, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty twierdzące ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ (według wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ); b) wykazu osób z załączonymi uprawnieniami, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. c (według wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ) 3.1.2. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1.2. ppkt 1) tj.(odpisu z właściwego rejestru). Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. odpisu jeżeli znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r., poz. 700 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.um.szczuczyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.. 3.1.2. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1 (powyżej), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 30 grudnia 2019r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r, poz. 310 z późn. zm). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. BS Szczuczyn 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 z tytułem przelewu „Wadium – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie, w siedzibie zamawiającego. Nie załączać oryginału gwarancji lub poręczenia do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy.


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji na stanowisku Inspektor Nadzoru – branża sanitarna

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron; b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana umożliwia usunięcia rozbieżności i doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; d) konieczności realizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 5 jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi; e) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: - zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, - działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową, - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji z części zakresu przedmiotu Umowy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, poza przypadkiem wyraźnie w niej wskazanymi oraz z zastrzeżeniem, że każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów/faksów, rachunku bankowego i adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie druga stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy może nastąpić każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) na pisemny wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawi składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 lit. a), polega na tym, że do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy pod dniu wejścia przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wygrodzenia osób, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy. 7. Złożony przez Wykonawcę wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b) lub c), musi zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości cen ryczałtowych wskazanych w ofercie wraz z uzasadnieniem zmiany oraz następujące dokumenty określające: a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do przyszłych kosztów jej wykonania, w tym: - zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzeni za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) osób, o których mowa w § 2 ust.11 umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 lit. b); - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) osób, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowane przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związana z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa ust. 3 lit. c). b) różnicę w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku wnioskowanej zmiany cen ryczałtowych wskazanych w ofercie; c) wysokość wnioskowanej zmiany poszczególnych cen ryczałtowych wskazanych w ofercie. 8. przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 7 lit a) tiret 2. 9. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy musi być złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę, o której mowa w ust. 3 lit. a) , b) lub c). Wniosek złożony po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim nie będzie rozpatrywany. 10. W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona która otrzyma wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy wprowadzające te zmian. 12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 13. Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić w przypadku: a) zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych; b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 15. Zmiana sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania płatności może nastąpić w przypadku: a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem finansującym; b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji projektu. 16. Zmiana w składzie osób wykonujących umowę, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty. 17. Zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i może polegać na: - powierzeniu podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy, - zmianie podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć, złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając : „ NIE UDOSTĘPNIAĆ, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010)
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
SKŁADANIE OFERT: 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac 1000-lecia 23 , 19-230 Szczuczyn 3. Na kopercie (opakowanie) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy, e-mail, nr telefonu. 4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: OFERTA PRZETARGOWA „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.12.2019r. godz. 10.10 5. Oferty należy składać/przesyłać do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 30 grudnia 2019r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu (piętro) pokój numer 14. 6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp). 6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 6.2. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zmienionej. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w dniu 30 grudnia 2019r. o godz. 10.10 w sali konferencyjnej przy Sekretariacie pokój numer 15, I piętro. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1118

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe