Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2019 roku
Data obowiązywania: 2019-01-24 - 2019-02-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia przedszkolaka

Ogłoszenie nr 506713-N-2019 z dnia 2019-01-24 r. 

Gmina Szczuczyn: Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia przedszkolaka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak
Nazwa projektu lub programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23 , 19230   Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81. 
Adres strony internetowej (URL): www.um.szczuczyn.pl, , https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak  https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl, um.szczuczyn.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl, um.szczuczyn.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: Urząd Miejski w Szczuczynie 
Adres: ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia przedszkolaka 
Numer referencyjny: RK.271.1.2019.AP 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie składa się z dwóch części, a jego przedmiotem jest Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia przedszkolaka, polegająca na realizacji niżej wymienionych zadań: Część 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zamówienie obejmuje m.in. dostawę takich urządzeń jak: - Tablica interaktywna – szt. 2, - Rzutniki / projektory do współpracy z tablicą – szt. 2, - Edukacyjne oprogramowanie do tablicy interaktywnej – szt. 2, - Laptop z systemem operacyjnym – szt. 2 - Oprogramowanie do komputerów, pakiet biurowy – szt. 2, - Ekran projekcyjny – szt. 1, -Rzutnik/projektor do obsługi ekranu – szt. 1, - Kamera cyfrowa - szt. 1, - Aparat cyfrowy - szt. 1, - Tablety - szt. 20, - Szafa na tablety – szt. 1, - Magiczny dywan – szt. 2, - Magiczna ściana – szt. 1 Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, dla Części 1 zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ. Część 2: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. Zamówienie obejmuje m.in. dostawę takich urządzeń jak: - Stolik z instrumentami muzycznymi – szt. 2, - Suchy basen z piłeczkami – szt. 1, - Aktywny stolik – szt. 2, - Zestaw klocków piankowych – szt. 2, - Wewnętrzny kącik zabaw – szt. 2, - Zestaw - Duża Motoryka (zestaw do integracji sensorycznej) – szt. 1, - Dwustronna huśtawka wewnętrzna – szt. 2, - Leżak przedszkolny – szt. 35, - Szafka na leżaki i pościel - 2. Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, dla Części 2 zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz wolne od wad i obciążeń osób trzecich, dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Produkty muszą posiadać atesty higieniczne i certyfikaty bezpieczeństwa. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to określają one minimalny standard jakości materiałów przyjętych do wyceny lub minimalne wymogi dla sprzętu przewidzianego do użycia. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne załączając do oferty karty katalogowe na oferowane przedmioty i atesty. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający w zamówieniu nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

30236000-2

30213100-6

48000000-8

39162100-6

37520000-9

37420000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT:     Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
data zakończenia: 2019-03-29 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-03-29

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a) dla Części 1 zamówienia: Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego, o łącznej wartości brutto co najmniej 20 000,00 PLN dla Części 2 zamówienia: Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych, o wartości brutto co najmniej 15 000,00 PLN. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 2. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dla Części 1 i Części 2 zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 SIWZ 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

1. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (odpowiednio Załączniki 4 i 5 do niniejszej SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści zobowiązania została zamieszczona w Załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ. 4.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Długość okresu gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zgodnie ze wzorem umów stanowiącymi załącznik numer 3a i 3b do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-04, godzina: 10:00, 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zamówienie obejmuje m.in. dostawę takich urządzeń jak: - Tablica interaktywna – szt. 2, - Rzutniki / projektory do współpracy z tablicą – szt. 2, - Edukacyjne oprogramowanie do tablicy interaktywnej – szt. 2, - Laptop z systemem operacyjnym – szt. 2 - Oprogramowanie do komputerów, pakiet biurowy – szt. 2, - Ekran projekcyjny – szt. 1, -Rzutnik/projektor do obsługi ekranu – szt. 1, - Kamera cyfrowa - szt. 1, - Aparat cyfrowy - szt. 1, - Tablety - szt. 20, - Szafa na tablety – szt. 1, - Magiczny dywan – szt. 2, - Magiczna ściana – szt. 1 Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, dla Części 1 zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:     Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-03-29

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 2: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych. Zamówienie obejmuje m.in. dostawę takich urządzeń jak: - Stolik z instrumentami muzycznymi – szt. 2, - Suchy basen z piłeczkami – szt. 1, - Aktywny stolik – szt. 2, - Zestaw klocków piankowych – szt. 2, - Wewnętrzny kącik zabaw – szt. 2, - Zestaw - Duża Motoryka (zestaw do integracji sensorycznej) – szt. 1, - Dwustronna huśtawka wewnętrzna – szt. 2, - Leżak przedszkolny – szt. 35, - Szafka na leżaki i pościel - 2. Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, dla Części 2 zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  data zakończenia: 2019-03-29

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

długość okresu gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz wolne od wad i obciążeń osób trzecich, dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Produkty muszą posiadać atesty higieniczne i certyfikaty bezpieczeństwa.

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1605

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe