Dziś jest: Środa 02 grudnia 2020, Imieniny: Pauliny, Balbiny .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2020 roku
Data obowiązywania: 2020-07-30 - 2020-08-07

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn

Ogłoszenie nr 568467-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

Gmina Szczuczyn: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23 , 19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81.
Adres strony internetowej (URL): http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wersja papierowa
Adres:
Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn
Numer referencyjny: RI.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej: a) Publiczne Gimnazjum im. St. Antoniego Szczuki w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 14 – moc min. 39,96 kWp (obecnie po przekształceniu Szkoła Podstawowa); b) Oczyszczalnia Ścieków w Szczuczynie, ul. Łąkowa – moc min. 39,96 kWp; c) Stacja Uzdatnienia Wody w miejscowości Niedźwiadna – o mocy min. 34,78 kWp; d) Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka – o mocy min. 29,60 kWp e) Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 39 – o mocy min. 19,24 kWp; f) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej – o mocy min. 39,96 kWp. 1.2. Zakres planowanych prac obejmuje: a) Dostawa i montaż obliczonej oraz zaprojektowanej dla uwarunkowań terenu lub obiektu, systemowej konstrukcji ze stali w powłoce galwanicznej, wolnostojącej dwupodporowej wbijanej w grunt w przypadku instalacji na gruncie oraz dachowej przystosowanej dla danego pokrycia dachowego. b) Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych – zgodnie z załączoną dokumentacją. c) Dostawa i montaż inwertera fotowoltaicznego w optymalnym miejscu, uzgodnionym z Inwestorem – zgodnie z załączoną dokumentacją. d) Dostawa i montaż optymalizatorów mocy – w ilości zgodnej z ilością modułów. e) Podłączenie strony DC do inwertera fotowoltaicznego i przeprowadzenie odpowiednich pomiarów elektrycznych stringów, w tym przekazanie dokumentów pomiarowych. f) Podłączenie strony AC do istniejącej rozdzielni w obiekcie, na którego potrzeby zbudowano instalację fotowoltaiczną. g) Dokonanie rozruchu instalacji wraz z odpowiednim przeszkoleniem użytkownika, przekazaniem użytkownikom instrukcji obsługi w języku POLSKIM. h) Jeśli zajdzie taka potrzeba uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i zgłoszeń dotyczących zainstalowanego zestawu fotowoltaicznego, biorąc pod uwagę również zapisy art. 29 pkt 2 ppkt 16 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2019.1186 z późn zm.) – dotyczy uzgodnień warunków p.poż. i) Przekazanie uzupełnionej i skompletowanej dokumentacji oraz jej złożenie w imieniu Zamawiającego do PGE Dystrybucja S.A. w Łomży, zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie dostawcy energii. j) Przedłożenie odpowiednich wyliczeń celem udokumentowania efektu ekologicznego, a tym samym zapewnienie stałego monitoringu jego pomiarów, celem bieżącego nadzoru i pracy instalacji. k) Przedstawienie w formie tabelarycznej wyliczenia rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych w tonach równoważnika CO2 oraz szacunkowa ilość energii elektrycznej produkowanej przez nowo wybudowane instalacje. l) Sporządzenie szczegółowego wykazu zastosowanych i wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi producenta, certyfikatami, atestami, dokumentacją techniczną powykonawczą. ł) Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną wskazującą usytuowanie elementów instalacji w przypadku posadowienia ich na ziemi oraz wszelkich mediów znajdujących się w ziemi. 1.3. Zamawiający w załączeniu do niniejszego SIWZ zamieszcza projekty wykonawcze instalacji fotowoltaicznych dla poszczególnych obiektów, stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1.4. W okresie gwarancji montażowej (rękojmi), Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy i serwisy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta, które skalkuluje w cenie przedstawianej oferty, wszelkie szczegóły zawarto w załączniku nr 5 stanowiącym wzór umowy. 1.5. Reakcja na zgłoszenie wad i usterek dostarczonych urządzeń lub wykonanych prac nastąpi niezwłocznie jednak nie dłużej niż w okresie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. 1.6. Usunięcie zgłoszonych wad lub usterek urządzeń lub wykonanych prac ma nastąpić nie później niż w okresie 5 dni roboczych od dnia w którym otrzymano zgłoszenie, w zakres serwisu wchodzi: dojazd na miejsce naprawy, naprawa uszkodzonego sprzętu lub wymiana na nowe urządzenie, czy też przekazanie urządzenia zastępczego. 1.7. Zamawiający wymaga maksymalnego poziomu bezpieczeństwa systemu PV poprzez zastosowanie funkcji zredukowania napięcia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego napięcia po wyłączeniu zasilania prądem zmiennym lub wyłączeniu falownika. System redukcji napięcia ogniw fotowoltaicznych do poziomu napięcia bezpiecznego tj. maksymalnie 60V DC dla pojedynczego łańcucha paneli fotowoltaicznych, zapewnia bezpieczeństwo instalatorów, ekip ratowniczym (strażacy), służbom utrzymania a także użytkownikom. Funkcja redukcji napięcia ogniw fotowoltaicznych musi zapewnić spełnienie norm IEC 60947 (lub równoważnej) jako element odłączający pomiędzy falownikiem fotowoltaicznym, a generatorem fotowoltaicznym oraz z normą VDE-AR-E 2100-712 (lub równoważną) w przypadku pożaru lub konserwacji. 1.8. Zamawiający wymaga, aby system dawał możliwość monitoringu falowników i jego parametrów: moc chwilowa / produkcja dzienna, miesięczna, roczna, parametry sieciowe takie jak napięcie i częstotliwość. Ponadto w zakresie monitoringu Zamawiający wymaga, aby każda instalacja posiadała kilka poziomów dostępowych do monitoringu: - Zarządcy obiektu na której zainstalowana jest instalacją fotowoltaiczna; - poziom nadrzędny (właściciel kilku instalacji); - poziom instalatorski; - poziom obserwatora bez możliwości ingerencji w konto (tylko do odczytu). Wykonawca zapewni, w cenie wykonania instalacji, bezpłatny dostęp do platformy monitorowania w czasie rzeczywistym. Dostęp musi być możliwy z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego mającego dostęp do sieci internetowej. W przypadku umieszczenia inwertera w miejscu gdzie brak jest dostępu bezprzewodowego do internetu w obiekcie, należy przystosować inwerter do odbioru GSM. 1.9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, czy załączonej dokumentacji znajdują się jakiekolwiek odniesienia do określonego wyrobu, źródła znaków towarowych, patentów czy pochodzenia – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w dokumentacji wykonawczej. Ilekroć Zamawiający powołuje się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy odniesienia, przy opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawierają poszczególne załączniki do SIWZ: wzór umowy, dokumentacja wykonawcza, przedmiar robót, warunki wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09332000-5

45000000-7

31712321-9

45223810-7

45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2021-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Zdolność techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 7 do SIWZ, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 20 kWp każda. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.Zdolność zawodowa Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi robotami. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994r. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 2020r. poz. 220 z późn. zm. ) lub z wcześniej obowiązujące przepisy dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117) Zamawiający wymaga, aby każda z wymienionych osób posiadała znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń, o których mowa w rozdziale XI pkt 1.1 oraz zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.2 ww. rozdziału, metodą – spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1.2. ppkt 1) tj.(odpisu z właściwego rejestru). Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. odpisu jeżeli znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r., poz. 346).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WYŁĄCZNIE NA PISEMNE WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA 3.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i wskazanych poniżej 3.1.1. potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25. ust.1 pkt 1 Pzp,, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw / usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.um.szczuczyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 07 sierpnia 2020r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r, poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. BS Szczuczyn 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 z tytułem przelewu „Wadium – Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn” 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie, w siedzibie zamawiającego. Nie załączać oryginału gwarancji lub poręczenia do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres rękojmi

15,00

Okres gwarancji producenta falownika oraz modów fotowoltaicznych

10,00

Sprawność modułu fotowoltaicznego w warunkach STC

15,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy.
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Nie dotyczy.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Nie dotyczy.

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy.


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Nie dotyczy.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie dotyczy.


Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) konieczności usunięcia błędów w projektach wykonawczych instalacji fotowoltaicznych ujawnionych w trakcie realizacji zamówienia oraz związaną z tym koniecznością ich przeprojektowania w tym zakresie, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, b) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez właściwe organy administracji publicznej, bądź orzeczeniem sądu, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej , d) działania siły wyższej, 2) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany stawki tego podatku; 2. We wszystkich przypadkach określonych w punktach od lit. a) do d), termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż czas trwania okoliczności. Powyższe musi być udokumentowane stosownymi protokołami z udziałem inspektora nadzoru.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć, złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając : „ NIE UDOSTĘPNIAĆ, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SKŁADANIE OFERT: 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac 1000-lecia 23 , 19-230 Szczuczyn 3. Na kopercie (opakowanie) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy, e-mail, nr telefonu. 4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: OFERTA PRZETARGOWA „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn” Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.08.2020r. godz. 10.10 5. Oferty należy składać/przesyłać do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 07 sierpnia 2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu (piętro) pokój numer 14. 6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp). 6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 6.2. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zmienionej. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w dniu 07 sierpnia 2020r. o godz. 10.10 w sali konferencyjnej przy Sekretariacie pokój numer 15, I piętro. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, oraz innych kryteriów określonych w SIWZ. 5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 389

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe