Dziś jest: Piątek 18 września 2020, Imieniny: Józefa, Ireny .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2020 roku
Data obowiązywania: 2020-08-06 - 2020-09-08

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenie nr 570311-N-2020 z dnia 2020-08-06 r.

Gmina Szczuczyn: Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia 23 , 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81.

Adres strony internetowej (URL): http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, http://www.um.szczuczyn.pl/, www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Wersja papierowa

Adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: RI. 271.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I (zaprojektowanie i roboty budowlane): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Budowa budynku biurowo-administracyjnego oraz budynku hali produkcyjnej na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Szczuczyn przy ulicy Henryka Sienkiewicza. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miasta Szczuczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 969/8, 969/23, 969/24 i 969/34. Celem przedsięwzięcia jest budowa INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja projektowana jest na terenie istniejącego budynku Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Szczuczynie. Funkcja, którą obecnie pełni przedmiotowy teren, zostanie adaptowana do nowych potrzeb. Teren, na którym projektowany jest Inkubator Przedsiębiorczości leży przy jednej z ulic prowadzących do głównej trasy miejskiej. Lokalizacja projektowanych po wynajem przestrzeni w zacisznym miejscu, jednocześnie blisko centrum, umożliwia pozyskanie atrakcyjnych warunków pod prowadzenie działalności potencjalnym najemcom. Inwestycja polegająca na budowie budynku biurowo-administracyjnego, budynku hali produkcyjnej, wykonaniu uporządkowanego zagospodarowania terenu, a w tym: budowie drogi dojazdowej o kategorii KD, nowych miejsc postojowych, utwardzonego placu manewrowego, dwóch doków rozładunkowych, terenów utwardzonych z przeznaczeniem dla ruchu kołowego i pieszych, zagospodarowaniu terenów zielonych. W ramach części I projektu wyróżniono zadania: Zadanie Z.1. Budowa budynku biurowo-administracyjnego 1) budowa budynku dwukondygnacyjnego niskiego przystosowanego dla niepełnosprawnych 2) wykonanie przyłącza wodociągowego 3) wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 4) wykonanie kanalizacji deszczowej 5) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej 6) wykonanie przyłącza elektrycznego 7) wykonanie przyłączy do sieci teletechnicznych Zadanie Z.2 Budowa budynku hali produkcyjnej 1) budowa budynku jednokondygnacyjnego niskiego 2) budowa dwóch doków rozładunkowych 3) wykonanie przyłącza wodociągowego 4) wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 5) wykonanie kanalizacji deszczowej 6) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej 7) wykonanie przyłącza elektrycznego 8) wykonanie przyłączy do sieci teletechnicznych Zadanie Z.3. Wykonanie zagospodarowania terenu, a w tym: 1) wykonanie utwardzonego placu manewrowego oraz ciągów pieszo-jezdnych, a) wykonanie podbudowy i utwardzenie terenu kostką betonową b) wykonanie oświetlenia typu LED ciągów pieszo- jezdnych wraz z podłączeniem do inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta, c) wyposażenie ciągów pieszo- jezdnych w małą architekturę (kosze na śmieci, ławki) 2) wykonanie miejsc postojowych: a) wykonanie podbudowy i utwardzenie terenu kostką betonową, b) wytyczenie 18 miejsc parkingowych, c) wykonanie oświetlenia typu LED parkingu wraz z podłączeniem do inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta, d) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, e) wyposażenie parkingu w elementy małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci). Z.1 Budynek biurowo-administracyjny: Powierzchnia zabudowy: 452,28 m2, Powierzchnia całkowita: 904,56 m2, Powierzchnia użytkowa: 682,02 m2, Długość budynku: 35,65 m, Szerokość budynku: 11,43 - 13,95 m, Wysokość budynku: 11,31 m Infrastruktura techniczna do zaprojektowania i wykonania : instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja ciepłej wody użytkowej z instalacji wykorzystującej (wspomaganie) kolektory słoneczne, podgrzewanie wody z wykorzystaniem podgrzewaczy elektrycznych, instalacja centralnego ogrzewania (zasilanie z sieci miejskiej) , instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja hydrantowa, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja komputerowa, instalacja telewizyjna, instalacja telefoniczna (wraz z centralą telefoniczną), instalacja alarmowa – sygnalizacji włamania i pożaru, instalacja telewizyjna audio (w sali konferencyjnej i w salach narad), instalacja kontroli dostępu, instalacja CCTV (telewizyjny system dozorowy), instalacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu), instalacja SSP (system sygnalizacji pożaru), instalacja elektryczna, instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa w oparciu o technologię LED Z.2 Budynek hali produkcyjnej: Powierzchnia zabudowy: 1 743,49 m2, Powierzchnia całkowita: 1 743,49 m2, Powierzchnia użytkowa: 1 653,72 m2, Długość budynku: 84,48 m, Szerokość budynku: 20,47 m, Wysokość budynku: 8,13 m Infrastruktura techniczna do zaprojektowania: instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja ciepłej wody użytkowej z instalacji wykorzystującej (wspomaganie) kolektory słoneczne, podgrzewanie wody z wykorzystaniem podgrzewaczy elektrycznych, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja hydrantowa, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja komputerowa, instalacja telewizyjna, instalacja telefoniczna, instalacja alarmowa – sygnalizacji włamania i pożaru, instalacja kontroli dostępu, instalacja CCTV (telewizyjny system dozorowy), instalacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu), instalacja SSP (system sygnalizacji pożaru), instalacja elektryczna, instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa w oparciu o technologię LED. Z.3 Zagospodarowanie terenu: Plac manewrowy oraz utwardzone ciągi pieszo-jezdne : Powierzchnia terenu utwardzonego: 2 781,49m2, Szerokość drogi dojazdowej: 6,0m , Szerokość chodników przydrożnych: 1,5m, Wymiary placu manewrowego: 20m x 20m Miejsca postojowe: Powierzchnia terenu utwardzonego: 230,5m2 , Ilość miejsc postojowych: 18, Szerokość drogi dojazdowej 5m , Szerokość dojść pieszych: 1,5m, Wymiary miejsca postojowego: 2.5m x 5m, Wymiary miejsca postojowego dla niepełnosprawnych: 3.6m x 5m Infrastruktura techniczna do realizacji : Instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa. Odwodnienie: do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej. CZĘŚĆ II - dostawa i montaż wyposażenia obiektu Inkubatora przedsiębiorczości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71220000-6

45233200-1

45213000-3

45211350-7

39150000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (dla części I i II).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek dla części I jeżeli : 1) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 mln. zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek dla części II jeżeli : 1) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł.

Informacje dodatkowe Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń, o których mowa w rozdziale XI pkt 1.1 oraz zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.2 ww. rozdziału, metodą – spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli (dotyczy CZĘŚCI I) : 1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie budynku, o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 2) Dysponuję osobami do realizacji zamówienia minimum (dotyczy CZĘŚCI I) Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: a) Jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi robotami. b) Jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi robotami. c) Jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi robotami. d) Jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania tymi robotami. e) Co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej . Osoba ta musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizowała co najmniej: - jeden projekt budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 których efektem było skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowę. f) Co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej. Osoba ta musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizowała co najmniej: - jeden projekt budowy lub przebudowy nawierzchni drogowej lub placów, itp. których efektem było skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta i kierownika budowy lub robót. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994r. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr z 2020 r. poz. 220) lub z wcześniej obowiązujące przepisy dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117) Zamawiający wymaga, aby każda z wymienionych osób posiadała znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodna komunikację.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń, metodą – spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1.2. ppkt 1) tj.(odpisu z właściwego rejestru). Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. odpisu jeżeli znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r., poz. 346). DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.. 3.1.2. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1 (powyżej), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1282)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  1. a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, c) wykaz robót budowlanych / usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 dla robót budowlanych (część I) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1.1.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, 1.1.2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ) 1.1.3. Dowód wniesienia wadium, 1.1.4. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika, Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w oświadczeniu złożonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji. - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 1.1.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma- oryginał. 1.1.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ). 1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.5. Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w ofercie nie złożą oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, lub którzy nie złożą wymaganych pełnomocnictw albo złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 1.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.um.szczuczyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - dla części II: 4 000,00 zł. (cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2020r. do godz. 10:00, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r, poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. BS Szczuczyn 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 z tytułem przelewu „Wadium – Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj” CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA lub „Wadium – Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj – wyposażenie” CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie, w siedzibie zamawiającego. Nie załączać oryginału gwarancji lub poręczenia do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria                       Znaczenie

cena                               60,00

okres gwarancji               40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

CZĘŚĆ I i II 1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załączniki nr 5a i 5b do SIWZ. 2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5a i 5b do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-24, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

skazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1

Nazwa: Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj” CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I (zaprojektowanie i roboty budowlane): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Budowa budynku biurowo-administracyjnego oraz budynku hali produkcyjnej na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Szczuczyn przy ulicy Henryka Sienkiewicza. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miasta Szczuczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 969/8, 969/23, 969/24 i 969/34. Celem przedsięwzięcia jest budowa INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja projektowana jest na terenie istniejącego budynku Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Szczuczynie. Funkcja, którą obecnie pełni przedmiotowy teren, zostanie adaptowana do nowych potrzeb. Teren, na którym projektowany jest Inkubator Przedsiębiorczości leży przy jednej z ulic prowadzących do głównej trasy miejskiej. Lokalizacja projektowanych po wynajem przestrzeni w zacisznym miejscu, jednocześnie blisko centrum, umożliwia pozyskanie atrakcyjnych warunków pod prowadzenie działalności potencjalnym najemcom. Inwestycja polegająca na budowie budynku biurowo-administracyjnego, budynku hali produkcyjnej, wykonaniu uporządkowanego zagospodarowania terenu, a w tym: budowie drogi dojazdowej o kategorii KD, nowych miejsc postojowych, utwardzonego placu manewrowego, dwóch doków rozładunkowych, terenów utwardzonych z przeznaczeniem dla ruchu kołowego i pieszych, zagospodarowaniu terenów zielonych. W ramach części I projektu wyróżniono zadania: Zadanie Z.1. Budowa budynku biurowo-administracyjnego 1) budowa budynku dwukondygnacyjnego niskiego przystosowanego dla niepełnosprawnych 2) wykonanie przyłącza wodociągowego 3) wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 4) wykonanie kanalizacji deszczowej 5) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej 6) wykonanie przyłącza elektrycznego 7) wykonanie przyłączy do sieci teletechnicznych Zadanie Z.2 Budowa budynku hali produkcyjnej 1) budowa budynku jednokondygnacyjnego niskiego 2) budowa dwóch doków rozładunkowych 3) wykonanie przyłącza wodociągowego 4) wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej 5) wykonanie kanalizacji deszczowej 6) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej 7) wykonanie przyłącza elektrycznego 8) wykonanie przyłączy do sieci teletechnicznych Zadanie Z.3. Wykonanie zagospodarowania terenu, a w tym: 1) wykonanie utwardzonego placu manewrowego oraz ciągów pieszo-jezdnych, a) wykonanie podbudowy i utwardzenie terenu kostką betonową b) wykonanie oświetlenia typu LED ciągów pieszo- jezdnych wraz z podłączeniem do inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta, c) wyposażenie ciągów pieszo- jezdnych w małą architekturę (kosze na śmieci, ławki) 2) wykonanie miejsc postojowych: a) wykonanie podbudowy i utwardzenie terenu kostką betonową, b) wytyczenie 18 miejsc parkingowych, c) wykonanie oświetlenia typu LED parkingu wraz z podłączeniem do inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta, d) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, e) wyposażenie parkingu w elementy małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci). Z.1 Budynek biurowo-administracyjny: Powierzchnia zabudowy: 452,28 m2, Powierzchnia całkowita: 904,56 m2, Powierzchnia użytkowa: 682,02 m2, Długość budynku: 35,65 m, Szerokość budynku: 11,43 - 13,95 m, Wysokość budynku: 11,31 m Infrastruktura techniczna do zaprojektowania i wykonania : instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja ciepłej wody użytkowej z instalacji wykorzystującej (wspomaganie) kolektory słoneczne, podgrzewanie wody z wykorzystaniem podgrzewaczy elektrycznych, instalacja centralnego ogrzewania (zasilanie z sieci miejskiej) , instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja hydrantowa, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja komputerowa, instalacja telewizyjna, instalacja telefoniczna (wraz z centralą telefoniczną), instalacja alarmowa – sygnalizacji włamania i pożaru, instalacja telewizyjna audio (w sali konferencyjnej i w salach narad), instalacja kontroli dostępu, instalacja CCTV (telewizyjny system dozorowy), instalacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu), instalacja SSP (system sygnalizacji pożaru), instalacja elektryczna, instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa w oparciu o technologię LED Z.2 Budynek hali produkcyjnej: Powierzchnia zabudowy: 1 743,49 m2, Powierzchnia całkowita: 1 743,49 m2, Powierzchnia użytkowa: 1 653,72 m2, Długość budynku: 84,48 m, Szerokość budynku: 20,47 m, Wysokość budynku: 8,13 m Infrastruktura techniczna do zaprojektowania: instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja ciepłej wody użytkowej z instalacji wykorzystującej (wspomaganie) kolektory słoneczne, podgrzewanie wody z wykorzystaniem podgrzewaczy elektrycznych, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja hydrantowa, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja komputerowa, instalacja telewizyjna, instalacja telefoniczna, instalacja alarmowa – sygnalizacji włamania i pożaru, instalacja kontroli dostępu, instalacja CCTV (telewizyjny system dozorowy), instalacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu), instalacja SSP (system sygnalizacji pożaru), instalacja elektryczna, instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa w oparciu o technologię LED. Z.3 Zagospodarowanie terenu: Plac manewrowy oraz utwardzone ciągi pieszo-jezdne : Powierzchnia terenu utwardzonego: 2 781,49m2, Szerokość drogi dojazdowej: 6,0m , Szerokość chodników przydrożnych: 1,5m, Wymiary placu manewrowego: 20m x 20m Miejsca postojowe: Powierzchnia terenu utwardzonego: 230,5m2 , Ilość miejsc postojowych: 18, Szerokość drogi dojazdowej 5m , Szerokość dojść pieszych: 1,5m, Wymiary miejsca postojowego: 2.5m x 5m, Wymiary miejsca postojowego dla niepełnosprawnych: 3.6m x 5m Infrastruktura techniczna do realizacji : Instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa. Odwodnienie: do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 45233200-1, 45213000-3, 45211350-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2022-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium                     Znaczenie

cena                               60,00

okres gwarancji               40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2         

Nazwa: Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj – wyposażenie” CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ II - dostawa i montaż wyposażenia obiektu Inkubatora przedsiębiorczości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 71220000-6, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2022-04-01

data zakończenia: 2022-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium                     Znaczenie

cena                               60,00

okres gwarancji               40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 474

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe