Dziś jest: Sobota 24 sierpnia 2019, Imieniny: Bartłomieja, Jerzego .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS
OPS
Opublikowano: 2018-05-25

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych.

W związku z tym:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, adres poczty elektronicznej iod.ops@szczuczyn.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczuczynie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 7/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie z dnia 30 października 2013r. z późn. zm.
 6. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 345

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe