Dziś jest: Sobota 24 sierpnia 2019, Imieniny: Bartłomieja, Jerzego .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS
OPS
Opublikowano: 2014-12-31

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U.z 2014, poz. 1202 / ogłasza się nabór na stanowisko księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie

1. Stanowisko: księgowy

2. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23

3. Wymiar czasu pracy: 1 etat

4. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

5. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
 5. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe;
 6. posiada min. 3- letnie doświadczenie zawodowe.

b) wymagania dodatkowe:

 1. wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 2. wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań;
 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;
 4. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MC Office oraz programu księgowości budżetowej;
 5. samodzielność i kreatywność;
 6. zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne;
 7. odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. obsługa finansowo – księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym firmy sQla,
 2. realizacja planu dochodów i wydatków, prowadzenia księgi głównej dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej dochodów,
 3. księgowanie dokumentów,
 4. prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 5. uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 6. prowadzenie ewidencji szczegółowej wydatków strukturalnych,
 7. sporządzenie list płac dla pracowników,
 8. prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS (w programie płatnik),
 9. prowadzenie rozliczeń z ZUS świadczeniobiorców,
 10. obliczanie zasiłków chorobowych,
 11. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 12. przygotowywanie przelewów bankowych,
 13. potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 14. prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych (wg Klasyfikacji Środków Trwałych,
 15. nadzór nad prawidłowością sporządzania protokołów likwidacji wyposażenia przestarzałego, zepsutego lub zniszczonego i zgodnością z przepisami prawa w tym zakresie,
 16. bieżąca kontrola i ewidencja zmiany miejsca użytkowania wyposażenia,
 17. naliczanie umorzenia środków trwałych wg. tabel amortyzacyjnych,
 18. uzgadnianie ewidencji ksiąg inwentarzowych z ewidencja syntetyczną (konta 011, 012 013, 071, 072, 073),
 19. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej stanu zatrudnienia i ruchu pracowników,
 20. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej o stanie i ruchu środków trwałych,
 21. wycena arkuszy spisu z natury wyposażenia i środków trwałych zgodnie z instrukcja inwentaryzacyjną,
 22. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 23. prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,
 24. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 25. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych,
 26. bieżące zapoznawanie się ze zmianą przepisów dotyczących wykonywania powierzonych obowiązków służbowych,
 27. przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 28. wykonywanie prac zleconych przez Kierownika i Głównego Księgowego.

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV - życiorys z opisem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny – z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182/,
 9. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

    Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie” w terminie do dnia 14 stycznia 2015 r. do godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie pokój nr 18 lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

    Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

    Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Szczuczyn, dnia 31.12.2014r.

Kierownik OPS Dorota Cecylia Łaguna

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1841

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe