Dziś jest: Poniedziałek 17 czerwca 2019, Imieniny: Adolfa, Ignacego .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS
OPS
Opublikowano: 2014-12-19

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie

OGŁOSZENIE

     Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) ogłasza się nabór na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie

1. Stanowisko: Główny księgowy

2. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23

3. Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

4. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

5. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

b) wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;
 2. wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań;
 4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;
 5. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MC Office oraz programu księgowości budżetowej;
 6. samodzielność i kreatywność;
 7. zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne;
 8. odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    Do zadań na stanowisku głównego księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. opracowywanie planu finansowego jednostki;
 3. czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem planu finansowego i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki i dokonywanie analizy, oceny sytuacji finansowej ośrodka;
 5. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością księgową jednostki;
 6. udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, którymi ustalane są zobowiązania pieniężne;
 7. utrzymanie współpracy za Skarbnikiem oraz z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi jednostkami;
 8. organizacja i nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych;
 9. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi otrzymanymi z budżetu Gminy;
 10. zapewnienie terminowego ściągania świadczeń nienależnie pobranych;
 11. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Kierownika OPS, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 12. podejmowanie działań nad pozyskaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków finansowych;
 13. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 14. weryfikacja faktur;
 15. kontrolowanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych, kadr i kasy.

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV - życiorys z opisem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny – z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ 8),
 9. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

    Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównej księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie” w terminie do dnia 2 stycznia 2015 r. do godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 18 lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

    Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

    Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Szczuczyn, dnia 19.12.2014r.

Kierownik OPS

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1875

Związek Gmin Wiejskich
Biebrzański Dar Natury
Wrota Podlasia
Mikroporady
e-PIT 2019
e-Zdrowie
Podlaska Platforma Edukacyjna
Łomżyńskie Forum Samorządowe
KPP Grajewo
Bezpłatne Leki 75+
PGE Informacje o wyłączeniach

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe